รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน 2557

UploadImage

รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น
สถาบันการบินพลเรือน ประจำปีการศึกษา 2557


หลักสูตรและสาขาที่เปิดรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (4 ปี)
รับจำนวน 260 คน
- วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ
- วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน
- วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
- สาขาวิชานายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน รับจำนวน 64 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (เครื่องวัดประกอบการบิน) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) รับจำนวน 40 คน
- สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (อิเล็กทรอนิกส์การบิน) ภาคสมทบ รับจำนวน 20 คน
หลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต (หลักสูตรปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี)
-สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนื่อง) รับจำนวน 20 คน
- สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนื่อง) รับจำนวน 20 คน

คุณสมบัติ
- จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-ภาษา หรือ ปวช.
- GPAX ตามแต่ละสาขากำหนด (รายระเอียดตามไฟล์แนบ)

กำหนดการ
UploadImage

ค่าสมัคร 500 บาทที่มา :http://www.catc.or.th/2013/index.php/th/education-news/528-law-admission

สามารถ Download
รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์แนบด้านล่างครับ


 

เอกสารประกอบข่าว

Comments