วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

UploadImage

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2556 พร้อมเปิดรับโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
 
2. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัมและส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
 
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 
4. มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็น
อุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน
 
5. มีความประพฤติดี ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
 
เปิดรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง (ค่าสมัครสอบ 200 บาท) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 31 กรกฏาคม 2556
 
สมัครทางไปรษณีย์ (ค่าสมัครสอบ 300 บาท) ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 25 กรกฎาคม 2556
 
สอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556

ระเบียบการรับสมัคร
 
เปิดรับโครงการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอง
 
โดยที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์จะปรับกำหนดเวลาเปิดเทอม ปีการศึกษา 2557 
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเดือนสิงหาคม จึงเปิดรับสมัคร
นักศึกษาใหม่เพิ่มเติมเพื่อเข้าศึกษาและสามารถรวมเข้าเรียนตามเกณฑ์ชั้นปีปกติ

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วทบ. (Bachelor of Science)
 
*สาขาวิชาเอกจิตวิทยาคลินิก
*สาขาวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา
*สาขาวิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศบ. (Bachelor of Arts)
 
*สาขาจิตวิทยาการประกอบการธุรกิจนานาชาติ
 
เกณฑ์การพิจารณารับสมัครนักศึกษาใหม่รอบสอง
 
1. มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม GPA ≥ 2.50
 
2.คิดคะแนนเช่นเดียวกับระบบแอดมิชชั่นกลาง โดยพิจารณา
จาก คะแนน GAT รวม และคะแนน PAT 1 
หากมีคะแนนตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยกำหนดจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน

หลักฐานในการสมัคร
 
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1.) จำนวน 2 ฉบับ
5. ผลคะแนนของการสอบ GAT และPAT จำนวน 1 ฉบับ
 
วิธีการคัดเลือก
 
1.ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองระหว่างเวลา 08.00-12.00 น.
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
2.ทำแบบทดสอบ 1 ชั่วโมง
3.สอบสัมภาษณ์ 
4.แจ้งผลการสอบภายใน 3 วัน 
 
ติดต่อสอบถาม
 
แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์ 19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ค่าสมัคร 400 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Comments