ประกวดคัดลายมือไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าอยู่หัว

UploadImage

สกศ.จัดโครงการรักษ์ภาษาไทย โดยจัดประกวดการคัดลายมือ หัวข้อ   "ทศพิธราชธรรม"   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ เลขาธิการ สภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสในหลายโอกาสเกี่ยวกับภาษาไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่มีคุณค่า ทรงตรัสให้ทุกคน สงวน รักษา และธำรงอยู่ไว้ตลอด แต่ในปัจจุบันการศึกษารูปแบบใหม่ ใช้แท็บเล็ต ใช้คอมพิวเตอร์ เน้นการพิมพ์ทำให้คนไทยรวมถึงเด็กไทยหลงลืม ละเลยการเขียนภาษาไทย ถึงขั้นมีปัญหา แม้แต่ข้าราชการ เวลาเขียนบันทึกราชการอ่านไม่ออก ต้องทบทวนหลายรอบจนเกิดความล้าช้า ส่วนเด็กไทยก็เขียนไม่สละสลวย อ่านยากหลายคนเขียนผิด ซึ่งในอดีตมีวิชาคัดไทย ทำให้เขียนภาษาไทยงดงามเป็นวัฒนธรรมที่พึงรักษา

     เลขาธิการ สกศ. กล่าวอีกว่า สกศ.จึงได้จัดโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา โดยจัดประกวดการคัดลายมือ หัวข้อ "ทศพิธราชธรรม" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมธำรงรักษาภาษาของชาติ ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย

     หลักเกณฑ์การประกวดกำหนดให้สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวด ระดับ ป.4-6, ม.1-6 และระดับ ปวช.ชั้นละ 5 คน ส่วนระดับอุดมศึกษาและ ปวส. ได้เปิดกว้างส่งผลงานได้ทุกคนดาวน์โหลดใบสมัครและดูหลักเกณฑ์ได้ที่ www.onec.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค.55 

Comments