มศว กำลังเปิดรับปริญาโท-ปริญญาเอก 24 สาขาวิชา

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   (มศว)  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   ภาคต้น (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2556  ระดับปริญญาโท  19 สาขาวิชา และระดับปริญญาเอก  5 สาขาวิชา   
 
1.  กำหนดการรับสมัคร
 
   ระหว่างวันที่  24   มกราคม 2556  ถึงวันที่  5  มีนาคม  2556  
 
2.  การจัดการศึกษา  และเวลาเรียน  หลักสูตรการศึกษา  สถานที่เรียน  และค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 
2.1  การจัดการศึกษา และเวลาเรียน 
 
การจัดการศึกษา  เป็นการศึกษาแบบเต็มเวลา  (Full time)  ในระบบทวิภาค   โดย  1  ปีการศึกษาประกอบด้วย  2  ภาคการศึกษา  ได้แก่  ภาคต้น  และภาคปลาย  และหลักสูตรสามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  15  หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
 
เวลาเรียน   แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ได้แก่
   
ในเวลาราชการ    จัดการเรียนการสอนในวันจันทร์ –วันศุกร์  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น.
   
นอกเวลาราชการ   จัดการเรียนการสอนในวันศุกร์  เวลา  17.00-20.00  น.  และ
วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา  08.00-16.00  น.  ยกเว้นบางสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละระดับและสาขาวิชานั้น ๆ 

2.2 หลักสูตรการศึกษา
 
1) ระดับปริญญาโท  ใช้ระยะเวลาในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย  3  ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5  ปีการศึกษา  จำนวนหน่วยกิตที่จะศึกษาแต่ละสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 36  หน่วยกิต  มี  2  แผนการเรียน  คือ 
   
(1)   แผน  ก  เน้นการวิจัย  โดยมีการทำปริญญานิพนธ์    
         
- แผน  ก 1  ทำปริญญานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
                     
- แผน  ก 2  เรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และทำปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

(2) แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา  โดยไม่ต้องทำปริญญานิพนธ์แต่ต้องทำสารนิพนธ์   6  หน่วยกิต2

2) ระดับปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3  ภาคการศึกษาและอย่างมาก  สำหรับวุฒิเริ่มต้นต่างกัน คือ  นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  และนิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าไม่เกิน 6 ปีการศึกษา จำนวนหน่วยกิตที่จะศึกษาแต่ละสาขาวิชาเรียนไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  หรือ 72 หน่วยกิต (ถ้าวุฒิเดิมปริญญาตรี) และต้องทำปริญญานิพนธ์

2.3  สถานที่เรียน  เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ถนนสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ยกเว้นบางสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละระดับและสาขาวิชานั้น ๆ  

2.4  ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ  ยกเว้นบางสาขาวิชาให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศของแต่ละระดับและสาขาวิชานั้น ๆ 
 
การสมัคร   
 
ผู้สมัครต้องตรวจสอบด้วยตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ   ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 2)  ประจำปีการศึกษา  2556   และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ  ทุกประการแล้วจึงสมัคร     หากตรวจสอบพบภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง   แม้จะผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตแล้วก็ตาม     จะถูกตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกครั้งนี้โดยไม่ได้รับเงินคืน  สำหรับเอกสารและหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัครจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
             
 ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เนต   

 
1) ผู้สมัครเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.swu.ac.th
 
2) ศึกษารายละเอียดในประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 2)   ประจำปีการศึกษา  2556   (โปรด