ให้ทุนข้าราชการ-เจ้าหน้าที่รัฐเรียนต่อต่างประเทศ

UploadImage

สำนักงาน ก.พ. เปิดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติม)โดยเป็นทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 

1.ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถาบันในต่างประเทศ ระดับปริญญาโท หรือเอก
สาขาวิชา   ทุกสาขาวิชา เพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน
2. ข้อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงาน ต้นสังกัดเปีนระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
2.2แล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวน เงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
3.1เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่สังกัดส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐตามเอกสารแนบ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำมิได้รวมถึงผู้ปฏิบัติงานที่เป็นลูกจ้าง
3.2 อายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร (15 มีนาคม 2560)
3.3 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ดังนี้
(1) ทุนศึกษาระดับปริญญาโท เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
(2) ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3.4 ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร(15 มีนาคม 2560)

4. การรับสมัครคัดเลือก
4.1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560
4.2 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว ต้องสมัครไปยังสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ในสาชาวิชาที่มีความสำคัญ เป็นความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อภารกิจของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ที่สังกัดอยู่ และไต้รับการตอบรับจากสถาบันให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไข จึงจะยื่นเอกสารและหลักฐาน การสมัครได้โดย download แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกและแบบฟอร์มอื่น ๆ จากเว็บไซต์ของ สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝืกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ)”

.....................................
ที่มาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ - http://www2.ocsc.go.th/
ภาพประกอบจาก 
oxu.az

โดยtui sakrapee 

Comments