เปิดรับสมัครเรียน ปริญญาโท MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA for Smart Managers รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการตลาด คัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
 
        ปริญญาโท MBA | M.B.A. for Smart Managers ม.รามคำแหง

ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ก ทำวิทยานิพนธ์ และ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
2. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง
3. ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอร์เน็ต
ทางเว็บไซต์ http://3ms.ru.ac.th หรือ www.mba-smartmanagers.com
4. ขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 506
มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 09.00 – 19.00 น.
โทรศัพท์ 0-2310-8686, 08-1826-2030, 08-1920-2595
4.1 ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 26 มิถุนายน 2559
(เว้นวันที่ 5 – 6, วันที่ 9 และวันที่ 20 พฤษภาคม 2559)
4.2 ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2559
(เว้นวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม และวันที่ 12 สิงหาคม 2559)
5. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท

ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว

6. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน แบ่งชำระ 7 งวด)
6.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 155,000 บาท (ดูงาน ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง)
งวดที่ 1 ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวนเงิน 25,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 จำนวนเงิน 20,000 บาท
6.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 175,000 บาท (ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น)
งวดที่ 1 ชำระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จำนวนเงิน 25,000 บาท
งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 3 เดือนมีนาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 4 เดือนมิถุนายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดเพิ่มเติม (1) เดือนกรกฎาคม 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท
งวดเพิ่มเติม (2) เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนเงิน 10,000 บาท
งวดที่ 5 เดือนกันยายน 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 6 เดือนธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 22,000 บาท
งวดที่ 7 เดือนมีนาคม 2561 จำนวนเงิน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ปริญญาโท MBA for Smart Managers
(เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงินคืนไม่ได้)
7. การศึกษาดูงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตามที่คณะกรรมการ
อำนวยการโครงการฯ อนุมัติ
8. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลา
การรับสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 คน
9. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยเป็นอำนาจ
ของโครงการฯ
10. เปิดเรียนประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559
11. สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
12. วัน – เวลาเรียน : กลุ่มที่ 1 เรียนวันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น.
และวันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
                            กลุ่มที่ 2 เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 21.30 น.
เอกสารประกอบข่าว

Comments