เปิดให้ทุนระดับป.โทโครงการTAIST-Tokyo Tech

เปิดให้ทุนระดับป.โทโครงก

สำนักงานพัฒฯาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST Tokyo Tech

พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท โครงการ TAIST-Tokyo Tech (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปี 2559

TAIST-Tokyo Tech เปิดรับทุนการศึกษาใน 3 หลักสูตรคือ

1. วิศวกรรมยานยนต์

2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว

3. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน

แต่ละหลักสูตรเปิดรับทุน จำนวน 30 ทุน

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2559

ที่มาและดูรายละเอียดอื่น ๆ 

http://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/

ภาพจาก www.competition-car-engineering.com

Comments