79ทุนรัฐบาลเรียนต่อป.โท-เอก

 79ทุนรัฐบาลเรียนต่อป.โ


ทุนรัฐบาลไทยประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)    กำลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย.- 24 ธ.ค. 58

โดยเป็นทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ซึ่งมอบทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษาปีสุดท้าย)

โครงการนี้เป็นทุนที่กำหนดให้ไปศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในต่างประเทศ ทันทีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและกลับมาปฏิบัติงาน ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ตามที่กำหนด

ข้อมูลทุนการศึกษา

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) 

มีจำนวน 75 หน่วยทุน รวม 79 ทุน

ที่มา-http://www2.ocsc.go.th/
ภาพจาก-www.internations.org

Comments