ทุนรัฐบาลอินเดียให้เด็กไทยเรียนป.ตรี-เอก


 

รัฐบาลอินเดียได้จัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2016– 2017 แก่นักศึกษาไทยในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก 

รวมทั้งทุนสำหรับการทำวิจัยระดับปริญญาเอก (Ph.D.) ในหลายสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ และแฟชั่นในมหาวิทยาลัยอินเดีย

ผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างดี

โดยส่งใบสมัครพร้อมทั้งเอกสารประกอบ ได้แก่ ใบประกาศนียบัตร ใบรับรองผลการเรียน ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

สำหรับผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและสูงกว่าปริญญาเอก หรือสาขาสถาปัตยกรรมจะต้องส่งบทความของหัวข้อวิจัยที่จะขอรับทุนฯ และสาขาศิลปะการแสดงจะต้องส่งวีดีทัศน์หรือเทปที่บันทึกการแสดงของผู้สมัครเพิ่มเติมนอกจากใบสมัครและเอกสารอื่นๆ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย

 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558 

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2258  0300 - 5 ต่อ 6

สามารถขอแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ไปรษณีย์อีเลกทรอนิกส์ info.bangkok@mea.gov.in

...............................................

ที่มา-
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบ-rebloggy.com

Comments