แจกทุน-เรียนต่อป.โทที่นิด้าปี59

แจกทุน-เรียนต่อป.โทที่นิ

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
โดยรับสมัครทั้งกรณีปกติและกรณีพิเศษ