10คณะเปิดรับเรียนต่อปริญญาโท-ปริญญาเอกมทร.ธัญบุรี

UploadImage

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ  เปิดเผยว่าบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  (มทร.)  ธัญบุรี  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก  และ  ปริญญาโท  ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2558  ระดับปริญญาเอก  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการการบัญชี ธุรกิจระหว่างประเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคนิคศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์

 ระดับปริญญาโท  ได้แก่  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  หลักสูตร  Young  -  MBA  วิชาเอกการตลาด  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  วิชาเอกการบัญชี  วิชาเอกระบบสารสนเทศ  วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ  วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ  วิชาเอกการเงิน  

หลักสูตร  Executive  -  MBA  วิชาเอกการจัดการทั่วไป  วิชาเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 12 มิถุนายน  2558  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกได้ที่  www.grad.rmutt.ac.th  สอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-2549-3697  ในวันและเวลาราชการ  
สำหรับปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  -  30  เมษายน  2558  เท่านั้น  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกได้ที่  www.grad.rmutt.ac.th  สอบถาม  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2549-4819 , 081-7952191 ในวันและเวลาราชการ

Comments