ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษา ป.เอก ปีการศึกษา 2/2557

ม.รังสิต รับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2/2557 ระดับ ปริญญาเอก

UploadImage

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ : Ph.D.(Information Technology)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา : D.Eng.(CE)

หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ : Ph.D.(Pharmacy)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ : Ph.D.(Communication)

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต : LL.D.

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต : D.B.A.

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต : Ed.D.

 
UploadImage

รับใบสมัคร หรือ Download ใบสมัครจาก http://grad.rsu.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ 
   
 1.    บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005 
     2.    สำนักงานรับนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 5500-5510 
     3.    ศูนย์ศึกษาวิภาวดี ชั้น 21 อาคาร TST ซอยวิภาวดีรังสิต 9 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0-2617-5858 
     4.    ศูนย์ศึกษาสาทรธานี ชั้น 8 อาคารสาทรธานี 1 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพมหานคร โทร 0-2636-8383 กด 0 สอบถามเพิ่มเติม บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต โทร 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005
รายละเอียด 
http://www2.rsu.ac.th/News/recruiting-new-master-and-doctoral-degree-students

Comments