รายชื่อนักเรียน คะแนน Admission สูงสุด 10 อันดับ


UploadImage

แถลงข่าว จาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ย้ำประกาศผลแน่นอนวันนี้ 4 พฤษภาคม 2554 หลัง 6 โมงเย็น

 
ภาพรวม Admission สรุปปีนี้ยอดสมัคร 123260 คน จำนวนผู้ผ่านการคัดเลือก 78,096 คน แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐสังกัด สกอ. 61,921 คน และ ราชภัฏกับราชมงคล 12,602 คน เอกชน 3,096 คนพลาดหวังราว 45,000 คนซึ่งสามารถสมัครเข้าโครงการรับตรงที่ยังเปิดอยู่ได้ โดยคณะที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด คือ มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนผู้สมัคร ถึง 1413คน แต่รับเพียง 20 คน
 
รายชื่อนักเรียน คะแนน Admission สูงสุด  10 อันดับ

อันดับ 1 นายรัตน์ ปทุมวัฒน์  นักเรียนจากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน ร้อยละ93.21

อันดับ 2 น.ส.บุลพร แซ่ลิ่ม จากโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้คะแนน ร้อยละ89.53

อันดับ 3 น.ส.ชนิษฐา ปุณณวัฒน์ จากโรงเรียน นวมินทราชูทิศ กรุงเทพ คณะ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้คะแนน ร้อยละ87.46

อันดับ 4 นายนพพล สิระนาท จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยได้คะแนนม ร้อยละ87.04

อันดับ5 น.ส.กานตา ทิพย์ธาร จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน ร้อยละ 86.98
 
อันดับ 6 น.ส.ตะวันรัตน์ รุ่งปัญญารัตน์ จากโรงเรียนสตรีวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน ร้อยละ 84.69
 
อันดับที่ 7 น.ส.ปริณดา วงศ์เบญจรัตน์ จากมหิดลวิทยานุสรณ์ ของประเทศ ติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน ร้อยละ 84.46
 
อันดับ 8  น.ส.เบญญดา ถาวรเศรษฐ จากโรงเรียนสตรีวิทยา 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน ร้อยละ  83.87

อันดับ 9 นายปรัชญ์วรกิตติ์ แก้วศิริรัตน์ จากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ติดทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้คะแนน ร้อยละ 83.59
 
อันดับ ที่ 10  น.ส.ลออรัตน์ จงฐิตินันท์ จากหาดใหญ่วิทยาลัย คิดพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้คะแนน ร้อยละ 82.21
 
 
มีผู้พิการทางสายตาผ่าน2 รายติด ครุศาสตร์ จุฬา คือเด็กจาก เซนต์คาเบรียล และเซนฟรัง
รายชื่อผู้พิการทางสายตาที่ผ่าน 2 คน ได้แก่ น.ส.ณิชกานต์ กวีวรญาณ จากเซนฟรัง และนายดำเกิง มุ่งธัญญา จากเซนคาเบรียล


Comments