ครูมองการศึกษาไทยจุดเด่นใช้เทคโนฯ สมัยใหม่-จุดด้อยเด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็น

 UploadImage        
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต...

 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  จึงได้สำรวจความคิดเห็นของ “ครู” ทั่วประเทศ สะท้อนความคิดเห็นของ “ครู” จำนวน 2,508 คน ระหว่างวันที่  2-7 มกราคม 2556  พบว่า “จุดเด่น” ของ “การศึกษาไทย” ณ วันนี้มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น ร้อยละ 31.86 รองลงมา มีการพัฒนาทักษะด้านภาษา เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล/ก้าวสู่อาเซียนร้อยละ 24.78 มีการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น ร้อยละ 16.81
 
เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เรียนและมีความเท่าเทียมกัน ร้อยละ 15.93 และรัฐบาลให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนด้านการศึกษา เช่น นโยบายเรียนฟรี แจกแท็บเล็ต ร้อยละ10.62 ส่วน “จุดด้อย” พบว่า เด็กไทยยังขาดทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์  อ่อนเรื่องภาษา ยังไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ร้อยละ 30.36 หลักสูตรการเรียนการสอนมีการปรับเปลี่ยนบ่อย ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสับสน ร้อยละ 29.32  เด็กไทยไม่มีระเบียบวินัย /ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่ตั้งใจเรียน ไม่เคารพเชื่อฟังครูร้อยละ16.96 บางวิชาเด็กไม่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ร้อยละ 12.49 และการขาดแคลนครู /คุณภาพของครูผู้สอน /สอนไม่ตรงกับที่จบมา ร้อยละ 10.87
 
ส่วน “ครู” ณ วันนี้พบว่ามีภาระงานมากทั้งงานสอนและงานเอกสารการทำผลงานวิชาการ /ไม่มีเวลาให้กับเด็ก ขณะที่ “นักเรียน” ในสายตา “ครู” ส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจเรียน ไม่สนใจทบทวนบทเรียน หลงกับสิ่งยั่วยุ เช่น ติดเกม ความบันเทิงต่าง ๆ และสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องสื่อและเทคโนโลยีมากกว่าให้ความสำคัญในเรื่องของความเป็นไทย. -สำนักข่าวไทย

Comments