สั่งอาชีวะแก้บทลงโทษนักศึกษาหนักสุดให้เปลี่ยนที่เรียน

UploadImage

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดเผยความคืบหน้าการปรับแก้ระเบียบวิทยาลัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโทษนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ว่า ขณะนี้ได้จัดทำร่างระเบียบฯ ดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อให้วิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศดำเนินการยกเลิกระเบียบเดิมและนำระเบียบตามร่างดังกล่าวไปประกาศใช้เป็นระเบียบของแต่ละวิทยาลัย เพื่อให้การพิจารณาโทษของนักเรียนนักศึกษาไม่มีความลักลั่นกันในแต่ละวิทยาลัย จากที่ผ่านมา ระเบียบในเรื่องดังกล่าวขาดเอกภาพ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติก็มีระดับฐานความผิดที่แตกต่างกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงประมวลและจัดทำร่างใหม่โดยยึดตามแนวทางกฎกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ได้กำชับให้วิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะวิทยาลัยในกรุงเทพฯ และปริมณฑลซึ่งกำลังมีปัญหาการทะเลาะวิวาท สำหรับแนวทางตามร่างระเบียบฯ ดังกล่าว กำหนดให้มีคณะกรรมการปกครองนักเรียนดำเนินการสืบสวน สอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และพิจารณาเสนอระดับการลงโทษ 4 สถาน ได้แก่ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรณีทำผิดประพฤติไม่เหมาะสม ทำให้สถานศึกษาเสื่อมเสียชื่อเสียง ฝ่าฝืนระเบียบ หรือทำผิดซ้ำไม่เข็ดหลาบ ให้ลงโทษตามระดับโทษ โดยโทษสูงสุดจะเป็นการทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยปรับเปลี่ยนสถานศึกษา กรณีที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 30 คะแนนใน 1 ภาคเรียน.

ข่าว-สำนักข่าวไทย

Comments