SPU : บัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “เทคนิคการนำโปร

UploadImageคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายเสริมในรายวิชา ACT 431 การตรวจสอบบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ หัวข้อเรื่อง "เทคนิคการนำโปรแกรมการตรวจสอบบัญชีมาใช้โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแบบใหม่" ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก  อาจารย์กษิภัท  ธนิตธนาคุณ (IT Audit)  กรรมการผู้จัดการบริษัท เคที ไอที โซลูชั่น จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรงพร้อมเทคนิคการใช้โปรแกรมฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพทางการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สอดรับกับ Thailand 4.0 ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน ณ ห้องปฎิบัติการ 5-909 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #คณะบัญชีSPU

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments