SPU : นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริ

UploadImageวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ KBTG – KBank Technology Group ธนาคารกสิกรไทย สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศ  เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานจริงอย่างมืออาชีพในโลกธุรกิจที่เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในยุค IT & Innovation ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
#Sripatum International College #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments