RBRU : มรภ.รำไพพรรณีราชภัฏทั่วประเทศจัดพระภิกษุนวกะราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีและสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เป็นประธานพิธีทำขวัญนาคในโครงการพระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีประกอบด้วยการฉายวีดีทัศน์ถวายความเคารพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถึงความเป็นมาในการจัดการเข้าบรรพชาอุปสมบท ตามด้วยพิธีทำขวัญนาคโดยพระราชธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี และพิธีบายศรีสู่ขวัญนาค โดยอาจารย์รุ่งมนต์ ประสิทธิ์  ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
โครงการพระภิกษุนวกะราชภัฏ รวมพลังความดี ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 999 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2560

Comments