SPU : ศิษย์ดีเพราะมีครู พิธีไหว้ครู-ครอบครู คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม

UploadImage
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการทำบุญคณะและพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2559  ภายในงานประกอบไปด้วยพิธีไหว้ครู-ครอบครู โดย อาจารย์บุญเลิศ นาจพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงปี 2539  เวลา08.30-13.00 น.โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี 
ทั้งนี้ พิธีไหว้ครูและครอบครู เป็นพิธีอันดีงามที่ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาล ซึ่งถือได้ว่ามีความสำคัญสูงสุดสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาด้านศิลปะ เป็นการแสดงคารวะกรรมต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทศิลปะวิทยาการให้ ซึ่งปรากฏในรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของเทพแห่งความสำเร็จอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ถ่ายทอดวิชา โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเพื่อสืบสานประเพณีและเป็นกิจกรรมที่ควรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไว้ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักศึกษาให้รำลึกถึงบุญคุณและคุณงามความดีของบูรพาจารย์ตลอดจนครูผู้สั่งสอนวิชาต่างๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
#SPU47Years  #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
 UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments