มธบ.เปิดมอบทุนเรียนดีรอบที่3

UploadImage

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เปิดสอบชิงทุนเรียนดี นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ข้อมูลการรับสมัครและกำหนดการ
ประกาศผลผู้ได้รับทุนวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กาหนดสอบชิงทุนวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี
1. ทุนเรียนดีไสว - สนั่น
วัตถุประสงค์
สนับสนุนให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมให้รับทุนการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญของ มหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
1.ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
2.ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษาเดือนละ 4,000 บาท
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

2. ทุนเรียนดีพระสิทธิธาดา
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
คุณสมบัติ
1. นักเรียนที่จบชั้น ปวช. GPA. 3.00 ขึ้นไป
2. นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป
วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน และ 4 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับภาคปกติ และ 3 ภาคการศึกษาต่อปี สำหรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
1.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ และสายวิศวกรรมศาสตร์
2.มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับหลักสูตรสายสังคมศาสตร์
3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับหลักสุตรนานาชาติ
และไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13

3. ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยพี่ - โรงเรียนน้อง
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการ มหาวิทยาลัยพี่-โรงเรียนน้อง
คุณสมบัติ
นักเรียนที่จบชั้น ม.6 GPA. 3.00 ขึ้นไป และมีกิจกรรมที่โดดเด่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกมา และผ่านการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย
จำนวนเงินทุน
ให้ทุนระยะเวลา 4 ปีการศึกษา โดยจ่ายให้เท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนจริง 2 ภาคการศึกษาต่อปี ทั้งนี้รวมถึงค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
เงื่อนไขการได้รับทุนต่อเนื่อง
มีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ ไม่เป็นผู้พ้นสภาพผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 13


คณะสาขาที่เปิดสอบชิงทุนเรียนดี นักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 3ที่มา-http://www.dpu.ac.th/fund/