ทุนเด่นป.ตรี-ป.เอกแจกเพียบเรียนฟรีต่างประเทศ

UploadImage
ยัง ถือเป็นสัปดาห์ก่อนส่งท้ายปีเก่า 2557 ที่เข้มข้นครับ สำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก เพราะยังมีทุนแห่มามอบให้มากมายหลายประเภท ทั้งของทุนรัฐบาลไทย ทุนรัฐบาลต่างประเทศ รวมทั้งทุนในสถาบันการศึกษาของไทยเราเอง ชอบแบบไหน เข้าไปเจาะข้อมูลกันได้เลยครับ...

79 ทุน 
สถาบันพระบรมราชชนก เรียนต่อป.เอก                            
ทุนของรัฐบาลไทย เปิดมอบอีกประเภท เป็น ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีมหาวิทยาลัยในประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา โดยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี๒๕๕๘ 

กำหนดวิธีการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินเพื่อรับทุน ดังต่อไปนี้
๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๓ หน่วย รวม ๗๙ ทุน
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138688

"ทุน 72 ปีมก." มอบ10ล้านบาท ระดับป.โท-ป.เอก
                          
เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในปีพ.ศ. 2558 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปีมก.” เพื่อ ส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและสร้าง ประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับงบประมาณสนับ สนุนทุนอุดหนุนวิจัยผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประ จําปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 10 ล้านบาท และเงินรายได้งบกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับ ปริญญาโทและเอก ดังนี้

1. รายละเอียดทุน
เป็นทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานา ชาติ นิสิตผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินเพื่อใช้เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้ จ่ายในการทําวิจัย ดังนี้
1) นิสิตปริญญาโท ได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2) นิสิตปริญญาเอก
- นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทเรียนต่อปริญญาเอกได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
 - นิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนต่อปริญญาเอกได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138686

15ทุนรัฐบาลให้ข้าราชการเรียนต่อต่างประเทศ
สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการรสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี๒๕๕๘ (ทุนพัฒนาอาจารย์) 

๑. ทุนที่รับสมัคร จำนวน ๕ หน่วย รวม ๑๕ ทุน

๒. ข้อผูกพันในการรับทุน

 ๒.๑ ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราช ชนกกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม
 ๒.๒ หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวง สาธารณสุขนอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138682
 

สหรัฐมอบทุนStudy of the U.S. Institutes for Scholars ให้อาจารย์ไทย
                          

สถานเอกอัคราชทูต สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดโครงการ Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2558 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2558 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และกำลังเปิดรับสมัครชิงทุนดังกล่าวอยู่เพื่อให้อาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัย ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

ทุน Study of the U.S. Institutes for Scholars ประจำปี 2558 แบ่งเป็น 6 โครงการย่อย โดยแต่ละโครงการ จะเน้นวิชาการเฉพาะด้าน และมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาตอบรับที่จะเข้าร่วมโครงการดังนี้

    1. Contemporary American Literature (the University of Louisville, Kentucky - รอการยืนยัน)

    2. Journalism and Media (Ohio University - รอการยืนยัน)

    3. Religious Pluralism in the United Stated (University of California, Santa Barbara - รอการ ยืนยัน)

    4. U.S. Culture and Society (New York University - รอการยืนยัน)

    5. U.S. Foreign Policy (Brand College ในมลรัฐ New York - รอการยืนยัน)

    6. U.S. Political Thonght (University of Massachusetts Donahue Institute located in Amherst, MA - รอการยืนยัน)

อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138651
 
10ทุน หนุนการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการศึกษากทม.
                         

กรุงทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมและ สนับสนุนการวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหา นคร จึงได้จัดให้ทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 20,000 บาท ให้กับ นิสิตนักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ผู้ประสงค์ขอรับทุนส่งใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา ชั้น 5   หมดเขต วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้มีสิทธิขอรับทุน
1. เป็นนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสถาบันการศึกษษในประเทศ
2.เป็นครู บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138637

 สสวท.เปิดมอบ 45ทุน เรียนป.ตรี-ป.เอกต่างประเทศ
                    

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2558

ทุนที่มอบให้จำนวน 45 ทุน
เปิดรับ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 7 มกราคม 2558
อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138627

มอบทุนเรียนป.โทธรณีวิทยาในต่างประเทศ 
ทุนจากกรมเชื้อเพลงธรรมชาติในปี 2557 นี้ สรุปว่ามอบให้จำนวน 2 ทุน เฉพาะด้านธรณีวิทยาเท่านั้น โดยในปีนี้ไม่ได้ประกาศมอบให้ด้านวิศวกรรมปิโตรเลียมเหมือนในปี 2556 ที่ผ่านมา (ดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ http://p-dome.eduzones.com/magazine/109052)  แต่ จำนวน 2 ทุนที่มอบก็ยังคงให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศเช่นเดิมครับ เข้าไปดูรายละเอียดกันว่ามีคุณสมบัติและระเบียบการต่าง ๆ อย่างไรบ้าง...

ประเทศที่ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนไปเรียนต่อก็คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด์โดยมอบให้แก่นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 2 ทุน 

ทุนรับสมัครสอบ จำนวน 2 ทุนประกอบด้วย
ทุนการศึกษา ด้านธรณีวิทยา ณ สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  2 ทุน

อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138567

กฟผ.ให้ทุนเรียนป.ตรีจบแล้วบรรจุพร้อมสิทธิรับทุนต่อต่างประเทศ

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประสงค์ จะให้ทุนการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 และศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ  เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เข้าทำงานกับกฟผ.และได้ทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.คุณสมบัติของผู้รับทุน
 
1.1 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ ตามสาขาวิชาที่กำหนด
 
1.2 มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 
3. มีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน
 
1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน
 อ่านต่อ 
https://blog.eduzones.com/magazine/138563
 
 
การจัดการการท่องเที่ยว นิด้า เปิดมอบทุนเรียนดี ครั้งที่1/2558
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะการจัดการการท่องเที่ยว กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ประเภทเรียนดี ครั้งที่ 1/2558 

โดยรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ กรณีทุนส่งเสริม ประเภทเรียนดีให้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาตลอดหลักสูตรจำนวน 50,000 บาท ภายในระยะเวลา 2 ปี

หลักสูตรที่เปิดรับ

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว แบบบูรณาการ ภาคปกติ
อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138560
 
มอบทุนนศ.ป.ตรีเรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์โดยมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีการศึกษา 2558 
 
ทุนที่ได้รับ
ทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือน ๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้น ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน) ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 
1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตรหรือคณะวิทยาศาสตร์ (ตรวจสอบข้อมูลได้จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่) 
 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.75 
 
3. อายุระหว่าง 15 - 25 ปี 
 
4. มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ขณะสมัครขอรับทุน (ยกเว้นกู้ยืมเงิน กยศ.) 
อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138521

JAUWให้ทุนผู้หญิงไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่น
                       
Japanese Association of University Women (JAUW) มอบทุนการศึกษาสำหรับเพศหญิงในการไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 5 - 6 เดือน 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เพศหญิง ไม่ได้ถือสัญชาติญี่ปุ่น

- อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น ณ ตอนสมัคร

- จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า

อ่านต่อ https://blog.eduzones.com/magazine/138503

Comments