มหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน แจกทุนเรียนป.โทและป.เอก

มหาวิทยาลัยยูนนาน แจกทุน

มหาวิทยาลัยยูนนาน (Yunnan University) จะเปิดรับสมัครผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนรัฐบาลจีนประจำปี 2557 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยยูนนาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
 
1.1 เป็นบุคคลผู้มิได้ถือสัญชาติจีน และอาศัยอยู่นอกสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
1.2 มีสุขภาพแข็งแรง
 
1.3 ผู้สมัครระดับปริญญาโท มีอายุไม่เกิน 35 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
1.4 ผู้สมัครระดับปริญยาเอก มีอายุไม่เกิน 40 ปี และจบการศึกษาระดับปริญญาโท
 
ขั้นตอนการสมัคร
 
2.1 กรอกใบสมัครออนไลน์ทางเว็ปไซต์ http://laihua.csc.edu.cn เป็นภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนและพิมพ์เอกสารที่กรอกเรียบร้อยแล้ว (หมายเลขของมหาวิทยาลัยยูนนาน คือ 106/3) 
 
2.2 เอกสารการสมัคร ประกอบไปด้วย
 
2.2.1 ใบสมัครตามข้อ 2.1 จำนวน 2 ชุด
 
2.2.2 สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุดซึ่งได้รับการรับรอง (notarized photocopy) สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ต้องแนบหนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถาบันการศึกษา สำหรับผู้ที่สมัครที่ทำงานแล้ว ต้องแนบใบรับรองการจ้างงานจากหน่วยงานที่ทำงานอยู่ หากใบรับรองดังกล่าวมิใช่ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ จะต้องแนบคำแปลภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษมาด้วย
 
2.2.3 แผนการศึกษา ความยาวไม่ต่ำกว่า 800 คำ สำหรับภาษาจีน และไม่ต่ำกว่า 400 คำ สำหรับภาษาอังกฤษ
 
2.2.4 หนังสือแนะนำ 2 ฉบับ จากศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ จำนวน 2 คน
 
2.2.5 สำเนาผลการตรวจสุขภาพสำหรับชาวต่างชาติ (ตามแบบฟอร์ม Foreigner Physical Examination Form ซึ่งดาวน์โหลดได้จาก http://en.csc.edu.cn/Laihua/a2b2e37054fc4c57be74899f5eee4388.shtml) โดยกรอกและลงนามโดยแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากสถานพยาบาลที่ได้มาตราฐาน
 
ในการนี้ ผู้สนใจจะสมัครเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน หมายเลขโทรศัพท์ (86-871) 65031756 โทรสาร (86-871) 65183424 หรือทาง E-mail: lxsk@ynu.edu.cn และขอความกรุณาผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครตามข้อ 2.2 จำนวน 2 ชุดไปยังสำนักความร่วมมือและการเเลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน Office for International Cooperation, Yunnan University No.2 Cui Hu Bei Road' Kunming, Yunnan Province 650091, People's Republic of China ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557  

Comments