กำลังเรียนปีสุดท้าย..สมัครสอบ ก.พ.ได้ :อยากรับราชการต้องทำอย่างไร

กำลังเรียนปีสุดท้าย...สม
 
ช่วงนี้น้อง ๆ นักศึกษาในระดับต่าง ๆ ก็กำลังใกล้จะจบการศึกษา หรือไม่ก็จบกันมาหมาด ๆ  แน่นอนว่าส่วนใหญ่จะมองหางานทำกันไว้ โดยอาจจะเป็นภาคเอกชน หรือไม่ก็ประกอบธุรกิจส่วนตัว และอีกส่วนหนึ่งก็เลือก "รับราชการ" ตามความฝันที่วาดหวังกันเอาไว้...

ในช่วงนี้จึงขอนำข้อมูลของการเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตในแวดวง"ข้าราชการ" มาฝากกัน โดยเฉพาะการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่กำลังเปิดรับสมัคร ปีนี้มีข้อมูลน่าสนใจและมีการเปลี่ยนแปลงกันจากปีก่อน ๆ ลองติดตามศึกษากันดูครับ...

ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย...สมัครสอบ ก.พ. ได้

 
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557  หรือชื่อเดิมคือ การสอบภาค ก. นั้น  ในปีนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตร หรือผู้ที่กำลังจะจบในปีการศึกษา 2556 หรือ จะจบในปีการศึกษา 2557 หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ในระดับ ปวช. ปวท อนุปริญญา ปวส. ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท  สมัครสอบได้...ดูรายละเอียดได้ที่ http://job3.ocsc.go.th

ต้องสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 

 


 
 
สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 ตัังแต่วันที่ 4-24 มี.ค. 57 ทางอินเทอร์เน็ต ดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th
 
กิจกรรม -กำหนดวันเวลา
1. สมัครสอบ 
    1.1 กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน อ. 4 - จ. 24 มี.ค. 57
    1.2 ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ อ. 4 - อ. 25 มี.ค. 57
2. ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ศ. 16 พ.ค. 57
3. สอบข้อเขียน 
    3.1 ทุกศูนย์สอบ อา. 29 มิ.ย. 57
    3.2 เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด อา. 27 ก.ค. 57
4. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ศ. 26 ก.ย. 57

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท
 
 เงื่อนไขการสมัครสอบ
-ในการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะสมัครสอบผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
-ผู้สมัครสอบเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ระดับวุฒิการศึกษา และเลือกศูนย์สอบได้เพียง 1 แห่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
-การกำหนดวัน เวลาสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
-การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
-ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ
-ผู้ที่สอบผ่านวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย แต่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ มีสิทธิสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษได้อีก 1 ครั้ง 

โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการรับสมัครสอบเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน (วันที่ 26 กันยายน 2557) 
 
ทั้งนี้ ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษ ที่มีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุการรับรองผลการทดสอบ TOEFL (ไม่รวม TOEFL ITP) TOEIC IELTS CU TEP หรือ TU GET และได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของการทดสอบนั้น ๆ สามารถส่งสำเนาหลักฐานดังกล่าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และ ลงชื่อกำกับ พร้อมระบุเลขประจำตัวสอบและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ทางไปรษณีย์ ไปยังศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 23 ธันวาคม 2557 โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาล่างว่า (หลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะถือวันที่ที่ ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ เพื่อให้สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบและออกหนังสือรับรอง ผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
-------------------------------------------------
อยากรับราชการต้องทำอย่างไร

อาชีพ "รับราชการ" เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสําคัญต่อประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากระบบ
ราชการเป็นฟันเฟืองที่สําคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผล นําพาประเทศชาติ สังคมไปสู่ความเจริญ สงบสุข และสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ 
 
ผู้ที่สนใจจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่กําหนดไว้ในประกาศรับสมัคร และต้องสอบผ่านตามหลักสูตรการสอบแข่งขันฯ ที่ ก.พ. กําหนดไว้ทั้ง 3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวประกาศรับสมัครสอบของ ก.พ. และส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th 
 
หลักการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ. 
ก.พ. ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการโดยคํานึงถึง “ระบบคุณธรรม” ดังนี้ 
• คํานึงถึงความรู้ความสามารถของบุคคล 
• คํานึงถึงความเสมอภาค 
• คํานึงถึงความเป็นธรรม 
• คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ

วิ
ิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการของ ก.พ. 
 
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งระดับ
แรกบรรจุนั้น กําหนดวิธีดําเนินการไว้ ดังนี้ 
 
• การสอบแข่งขัน ซึ่งรับสมัครจากบุคคลทั่วไป และต้องสอบตามหลักสูตรการสอบแข่งขัน 
3 ภาค ได้แก่ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) 
และภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) 
• การคัดเลือก ดําเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องดําเนินการสอบแข่งขันตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด 
 
 หน่วยงานที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ 
 
 สํานักงาน ก.พ. 
• ดําเนินการสอบแข่งขันฯ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สําหรับผู้ที่ได้รับวุฒิระดับ 
ต่ํากว่าปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี และวุฒิปริญญาโท ทุกสาขาวิชา โดยจะประกาศรายละเอียดการรับสมัคร 
ให้ทราบทางเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th 
• ดําเนินการสอบภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม 
กับตําแหน่ง (ภาค ค.) ในบางตําแหน่งที่สามารถใช้บรรจุได้ในหลายส่วนราชการ (Service Wide) และเป็น
ตําแหน่งที่ส่วนราชการต้องการจะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
• สําหรับวุฒิปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก เช่น แพทย์ เภสัช 
สถาปัตยกรรม ฯลฯ ซึ่งทุก ๆ 2 ปีงบประมาณ ก.พ. จะกําหนดเป็นหนังสือเวียนให้ส่วนราชการทราบว่ามี
คุณวุฒิใดบ้างที่ ก.พ. กําหนดเป็นวุฒิคัดเลือก 
 
 ส่วนราชการต่าง ๆ 
• ดําเนินการสอบแข่งขันในภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) และภาค
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีตําแหน่งว่าง 
• ดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จากผู้ได้รับปริญญาเอก และวุฒิอื่น ๆ ที่ ก.พ. 
กําหนดให้เป็นวุฒิคัดเลือก โดยส่วนราชการจะประกาศรับสมัครเป็นการทั่วไปทางเว็บไซต์ http://job.ocsc.go.th 
------------------
โชคดีจงเป็นของทุกคนนะครับ

Comments