สอวน. คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

 
UploadImage


              สวัสดีค่ะ วันนี้ศูนย์ข่าวการศึกษาไทยจะมาอธิบายเกี่ยวกับ สอวน.ให้ทราบกันค่ะ ว่ามันคืออะไร และมีบทบาทสำคัญอย่างไร และเกี่ยวข้องต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนในระดับชั้นม. ปลายหรือไม่
 
                ก่อนอื่นเราต้องมารู้จักคำเต็มๆ ก่อนว่า สอวน. นี้มีชื่อเต็มว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

UploadImage

 
                ความเป็นมาก็คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ทรงทราบถึงปัญหาของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ในระดับโรงเรียนของประเทศไทย เมื่อเทียบกับระดับนานาประเทศมาโดยตลอดจากคณาจารย์ที่นำคณะนักเรียนไปแข่งขัน และจากนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและทรงเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลนั้น กระทำได้ยากมากในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่สามารถจะทำได้ก่อน คือ การพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและองค์กรอิสระ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า และไม่ยึดติดกับระบบราชการจะสามารถช่วยรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

                ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น) ไปดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม
 

UploadImage

ซึ่งจุดประสงค์หลักของมูลนิธิ สอวน. มี 2 ประการ คือ

1.  ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

2.  เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล การดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 20 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และในส่วนของงบประมาณได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยตั้งผ่านสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน

  UploadImage 

 


สรุปอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับค่ายสอวน.

                สอวน. คือ สำนักงานส่งเสริมโอลิมปิกวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มี 6สาขาวิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ค่ายสอวน. นี้เรียกกันเล่นๆ ว่าค่ายโอลิมปิกแบบอ้อม ถ้านักเรียนสอบผ่านก็จะได้เข้าค่าย ซึ่งค่ายจะมี 3 ค่าย โดยเป็นค่ายที่คัดคนไปแข่งโอลิมปิกวิชาการโดยจะมีการจัดสอบ การเข้าค่าย และสอบคัดคนออกเรื่อยๆ เพื่อนำคนที่ผ่านในรอบสุดท้ายไปรวมกับ สสวท. ต่อไป

                การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย เปิดรับสมัครสอบในช่วงเดือน มิถุนายน - สิงหาคม ของทุกปี คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสอบเข่าค่ายได้ต้องเรียนอยู่ในระดับม.ปลายสายสามัญ สายการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมสอบกันใน ม.5 และถ้านักเรียนสามารถผ่านค่าย 2 ขึ้นไปได้ บางมหาลัยก็จะมีโควตารับเข้าศึกษาได้โดยไม่ต้องสอบเข้า และคุณภาพและเป็นที่ยอมรับแทบทุกมหาลัย กล่าวคือถ้านักเรียนมีใบผ่านการเข้าค่าย สอวน.ประกอบการรับสมัครสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย ทางมหาลัยก็จะพิจารณาเป็นพิเศษนั่นเอง
 
                น้องๆ นักเรียน คนไหนสนใจ หรืออยากทราบลายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สอวน. สามารถเข้าไปติดตามได้เว็บไซต์หลักของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ http://www.posn.or.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
 

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์ สอวน.
เรียบเรียงข้อมูลโดย อติภา พิสณฑ์
ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

Comments