รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์ รับจำนวน 67 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 45 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 75 คน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 345 คน
- คณะเทคโนโลยี รับจำนวน 374 คน
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับจำนวน 35 คน
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับจำนวน 195 คน
- คณะวิทยาการสารสนเทศ รับจำนวน 468 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์รับจำนวน 210 คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับจำนวน 190 คน
- คณะการบัญชีและการจัดการ รับจำนวน 1,796 คน
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับจำนวน 475 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 538 คน
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับจำนวน 706 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ รับจำนวน 568 คน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับจำนวน 70 คน
- คณะวัฒนธรรมศาสตร์ รับจำนวน 225 คนคุณสมบัติ
ประเภทโควตา คุณสมบัติ หมายเหตุ
1. โควตารับตรงทั่วประเทศ 
    หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 
  3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
  4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบเดือนธันวาคม 2556)
 
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา     หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา    1.ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
   2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
   3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
            3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ
            3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ
            3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือ
            3.4 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
            3.5 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ
            3.6 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
            3.7 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรองในการแข่งขันกีฬาประจำปีของสมาคมต่าง ๆ
   4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่
         4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ 
เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ฟันดาบสากล ยูโด 
เปตอง รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด คาราเต้โด เรือพาย บริดจ์ หมากกระดาน ลีลาศ และฟุตซอล
       4.2 ชนิดกีฬาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน วู๊ดบอล เป็นต้น
   5. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดย พิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
   6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น
   7. คณะกรรมการคการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
   8. ผู้มีที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงานตามข้อ 5 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
   9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   10.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโคตวตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่ง เท่านั้น
    2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาประกอบการสมัครด้วย
(มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
    หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
   1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
   2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
   3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
         3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง
         3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง
         3.3 ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ
         3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
         3.5 ประเภทดนตรีสากล
   4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรอง จากสถานศึกษา
   5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
   6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
   7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
   8. คณะกรรมกากรคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
   9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงาน ตามข้อ 4 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
   10. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   11. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น
    2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบการสมัครด้วย
(มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
 

กำหนดการ
วัน เดือน ปี กิจกรรม
  1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2556  - จำหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ราคาเล่มละ 50 บาท
  15 สิงหาคม 2556  - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับผู้บริหารและครูแนะแนว ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 วิทยาลัยดุริยาคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 - แนะแนวการศึกษาในระดับปริญญาตรี สำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 5-9, 19-14 และ
26-30 สิงหาคม 2556
 - แนะแนวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับผู้บริหาร ครูแนะแนว และสำหรับตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด  วัน เดือน ปี
 เขตภาคกลาง
 - โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสาคร  5 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสงวนหญิง  จังหวัดสุพรรณบุรี  6 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง  7 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดลพบุรี  8 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  จังหวัดสระบุรี  9 สิงหาคม 2556
 เขตภาคเหนือ
 - โรงเรียนสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  5 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสตีนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  6 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนจ่านกร้อง  จังหวัดพิษณุโลก  7 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  จังหวัดพิจิตร  8 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์  9 สิงหาคม 2556
 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  20 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  21 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  22 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  23 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ  26 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  27 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  28 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  29 สิงหาคม 2556
(เวลา 08.30 - 12.00 น.)
 - โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  จังหวัดนครราชสีมา  29 สิงหาคม 2556
(เวลา 13.00 - 16.00 น.)
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  30 สิงหาคม 2556
 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  19 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  20 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  21 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย  22 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  23 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย  26 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม  27 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  28 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร  29 สิงหาคม 2556
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  30 สิงหาคม 2556
 
1 - 30 พฤศจิกายน 2556
 - รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th (ปิดระบบรับสมัคร ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16.30 น.)
  16-20 สิงหาคม 2556  - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่งโดยเรียงชุดใบสมัครคัเลือกฯ ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ โรงรียนต่าง ๆ ดังนี้
 โรงเรียน/จังหวัด  วัน เดือน ปี
 เส้นทางที่ 1
 - โรงเรียนเลยพิทยาคม  จังหวัดเลย  16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร  จังหวัดหนองบัวลำภู  17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนปทุมเทพพิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย  18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีราชินูทิศ  จังหวัดอุดรธานี  19 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย  จังหวัดขอนแก่น  20 ธันวาคม 2556
 เส้นทางที่ 2
 - โรงเรียนบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  จังหวัดนครพนม  17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  จังหวัดสกลนคร  18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  19 ธันวาคม 2556
 เส้นทางที่ 3
   
 - โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย  จังหวัดศรีสะเกษ  16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสุรวิทยาคาร  จังหวัดสุรินทร์  17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  จังหวัดบุรีรัมย์  18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนบุญวัฒนา  จังหวัดนครราชสีมา  19 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนสตรีชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  20 ธันวาคม 2556
 เส้นทางที่ 4
 - โรงเรียนนารีนุกูล  จังหวัดอุบลราชธานี  16 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ  17 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  จังหวัดยโสธร  18 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด  19 ธันวาคม 2556
 - โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  20 ธันวาคม 2556
 
22 - 23 ธันวาคม 2556
 - มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี   ระบบรับตรง    ประจำปีการศึกษา 2557  (กรณีโรงเรียนรวบรวมส่ง โดยเรียงชุดใบสมัครคัดเลือก ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก) ณ กองบริการการศึกษา    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 8 - 10 มกราคม 2557  - ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์    http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th ทั้งนี้ ผู้สมัครไม่สามารถขอแก้ไขสาขาวิชาที่สมัครได้
 20 มกราคม 2557  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 25 มกราคม 2557  - ทดสอบความสามารถด้านกีฬา ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
 26 มกราคม 2557  - ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
4 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th
 11 กุมภาพันธ์ 2557  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 18 กุมภาพันธ์ 2557  - สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ
 25 กุมภาพันธ์ 2557  - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557    ผ่านอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://www.acad.msu.ac.th
 30 เมษายน 2557  - วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา ในระบบรับตรง ให้สามาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และตัดสิทธิ์ Admissions
 ที่มา :http://www.acad2.msu.ac.th/2557/quota/index.php

สามารถ Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครจากไฟล์แนบด้านล่างครับ

Comments