รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

UploadImage

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี
ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์ รับจำนวน 67 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 45 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 75 คน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 345 คน
- คณะเทคโนโลยี รับจำนวน 374 คน
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับจำนวน 35 คน
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับจำนวน 195 คน
- คณะวิทยาการสารสนเทศ รับจำนวน 468 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์รับจำนวน 210 คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับจำนวน 190 คน
- คณะการบัญชีและการจัดการ รับจำนวน 1,796 คน
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับจำนวน 475 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 538 คน
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับจำนวน 706 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ รับจำนวน 568 คน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับจำนวน 70 คน
- คณะวัฒนธรรมศาสตร์ รับจำนวน 225 คนคุณสมบัติ
ประเภทโควตา คุณสมบัติ หมายเหตุ
1. โควตารับตรงทั่วประเทศ 
    หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศ
  2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด 
  3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย(GPA)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 5 ภาคเรียน ตามที่สาขาวิชากำหนด
  4. ต้องมีคะแนนมาตรฐานGAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนดโดยมหาวิทยาลัย จะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT จากการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบเดือนธันวาคม 2556)
 
2. โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา     หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา    1.ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
   2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
   3.ต้องมีความสามารถทางด้านกีฬาซึ่งจะต้องเป็นชนิดที่บรรจุให้มีการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย โดยมีคุณสมบัติดังนี้
            3.1 เป็นนักกีฬาทีมชาติ หรือ
            3.2 เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ หรือ
            3.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติหรือ
            3.4 เป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือ
            3.5 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ
            3.6 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
            3.7 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรองในการแข่งขันกีฬาประจำปีของสมาคมต่าง ๆ
   4. ประเภทกีฬาที่รับสมัคร ได้แก่
         4.1 ชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ได้แก่ กรีฑา ว่ายน้ำ บาสเก็ตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอล กอล์ฟ ซอฟต์บอล เซปักตะกร้อ 
เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน มวยสากลสมัครเล่น ยิงปืน ฟันดาบสากล ยูโด 
เปตอง รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอลชายหาด คาราเต้โด เรือพาย บริดจ์ หมากกระดาน ลีลาศ และฟุตซอล
       4.2 ชนิดกีฬาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น เชียร์ลีดเดอร์ แอโรบิก จักรยาน วู๊ดบอล เป็นต้น
   5. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดย พิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงาน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
   6. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครเพื่อทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น
   7. คณะกรรมการคการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร จากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
   8. ผู้มีที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือ ผลงานตามข้อ 5 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา
   9. การตัดสินผลการคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา พิจารณาจากความสามารถภาคปฏิบัติของผู้สมัคร และการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   10.ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโคตวตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬาจะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่ง เท่านั้น
    2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาประกอบการสมัครด้วย
(มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านกีฬาให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
3. โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
    หมายถึง การคัดเลือกนักเรียน / นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
   1. ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือ เทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศและมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 หรือ
   2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้วไม่เกิน 2 ปี และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
   3. ต้องมีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
         3.1 ประเภทดนตรีพื้นเมือง
         3.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นเมือง
         3.3 ประเภทขับร้องหมอลำ, ลูกทุ่งหมอลำ
         3.4 ประเภทศิลปะ หรือศิลปหัตถกรรม
         3.5 ประเภทดนตรีสากล
   4. ต้องเป็นผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย วีดีโอเทป ซีดี วีซีดี หรือตัวอย่างผลงานตลอดจนหนังสือรับรอง จากสถานศึกษา
   5. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
   6. ผู้ที่ได้รับผลงานการประกวดในระดับชนะเลิศ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 
   7. ผู้สมัครสามารถเลือกทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมได้เพียง 1 ประเภท เท่านั้น
   8. คณะกรรมกากรคัดเลือกฯ ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ผลงานของผู้สมัครที่ส่งมาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม
   9. ผู้ที่ไม่ส่งเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม หรือผลงาน ตามข้อ 4 มาพร้อมใบสมัครคัดเลือกฯ และใบสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม
   10. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต้องผ่านการทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
   11. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ฝ่ายพัฒนานิสิตมอบหมายตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หรือโควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ประเภทโควตาใดโควตาหนึ่งเท่านั้น
    2. ผู้สมัครต้องสมัครโควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือhttp://www.acad.msu.ac.th และแนบเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมประกอบการสมัครด้วย
(มหาวิทยาลัยไม่คืนเอกสารแสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ)
    3. สามารถสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4388
 

กำหนดการ
วัน เดือน ปี กิจกรรม
  1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2556  - จำหน่ายระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบ