SPU : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) คือกุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจใ


“ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์”
นักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพียงคุณเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน เรียนกับตัวจริงสำเร็จได้จริงจริง ในสภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่างๆ ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการองค์การให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเกินความหวังของลูกค้าและ ผู้รับบริการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จึงเป็นคำตอบสำหรับผู้บริหารที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักบริหารจัดการระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อ รองรับความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
https://youtu.be/rdKayM0AHao ,https://www.spu.ac.th/activities/11301
 UploadImage

Comments