SPU : ม.ศรีปทุม เข้มข้น..!การประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมผู้ประเมินค

UploadImage
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้มข้นและให้ความสำคัญกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้กับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมทั้งทำแบบทดสอบก่อนรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย  ผู้ช่วยศาตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร รองอธิการบดีด้านวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหัวข้อ “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557” ในวันที่ 25 - 26 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และมีแนวปฎิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐานต่อไป  ณ บริเวณชั้น 1 โซน C อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #ประกันคุณภาพSPU
 

Comments