SPU : ปลูกจิดสำนึก จิตอาสา ...ดีต่อใจ ช่วยลดภาวะโลกร้อน

UploadImageนักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การดูแลของศูนย์พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โครงการ “ปลูกป่า ปลูกปะการัง และอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลระยอง” ณ สวนพฤษศาสตร์ และแนวชายฝั่งหมู่เกาะเสม็ด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2560  เพื่อร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึก จิตอาสา และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมช่วยกันรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในช่วงฤดูร้อนนี้อีกด้วย โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ และ อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเข้าร่วมทำกิจกรรมพร้อมกับนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง 

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments