SPU : ม.ศรีปทุม รับโล่-ใบประกาศเกียรติคุณ สถาบันการศึกษาในการพัฒนาอาจ

UploadImage
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุม ในฐานะคณะกรรมการบริหารสมาคมควอท.อุปนายกคนที่2 พร้อมด้วย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถาบันการศึกษาในการพัฒนาอาจารย์และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน "ในงานประชุมวิชาการครั้งที่12 ประจำปี 2560” สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)" เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา #SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

Comments