SPU : พัฒนาศักยภาพ ความรู้ ทักษะด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา SPU

UploadImage
สำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการอบรม ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  เรื่อง  "ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จงกลณี อัศวเดชกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ  SPU เป็นวิทยากรในการบรรยาย ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ให้กับนักศึกษา ในครั้งนี้ ณ ห้องเธียเตอร์รูม ชั้น 3 (อาคาร 40 ปีศรีปทุม) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน เวลา 10.00 - 12.00 น.
 เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560  ที่ผ่านมา
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ม.ศรีปทุม ชลบุรี #SPU #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  
UploadImageUploadImageUploadImage

Comments