SPU" แจกทุน ป.โท "สื่อมวลชน" ฟรี!

UploadImage
คณะกรรมการพิจารณาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 1/2560 โดย อาจารย์สรรทิพย์  ทองวิบูลย์  รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์(คนนั่งซ้ายมือ) และปฎิบัติหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ แทน อาจารย์พนรัญชน์  ยังสุข  ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ/กิจการนักศึกษาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ, ดร.ธนชาติ จันทร์เวโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต และ อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา ทำการสอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษา สื่อมวลชน เพื่อคัดเลือกในการเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท ในฐานะนักศึกษาทุนที่ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิจและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 100% เต็ม อย่างเป็นทางการ จำนวน 5 ทุน รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท ณ ห้องรูม 3 อาคาร 40 ป๊ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

Comments