หอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพฯให้ทุนเรียนปริญญาตรี-ปริญญาโท

UploadImage

หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยภูมิภาค
 
การมอบทุนปีนี้ เป็นโครงการสนับสนุนการศึกษาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะให้ทุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

โดยมอบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา และนักศึกษาปริญญาโทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม


สำหรับปีงบประมาณ 2559 เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อรับทุนจำนวน 25 คน

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้รับทุน
1.ทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษาสำหรับปริญญาโท จำนวนเงินทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อปีการศึกษา และ 4 ปีการศึกษาสำหรับระดับปริญญาตรี จำนวนเงินทุนละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา
2. การจ่ายเงินทุนการศึกษา จะแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้งสำหรับปริญญาโท ครั้งละ 25,000 บาท(สองหมื่นห้าพันบาท) และระดับปริญญาตรี ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 และระดับปริญญาตรีจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละภาคการศึกษา จึงจะมีสิทธิ์รับทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป
4. ผู้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯทราบ เพื่อพิจารณาให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องในภาคการศึกษาถัดไป
5. ผู้ได้รับทุนการศึกษาที่มีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับทุนการศึกษาในปีต่อไป
6. ผู้ได้รับทุนการศึกษา ต้องไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใดขณะได้รับทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ

การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
 คณะกรรมการทุนการศึกษาหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
(ระดับปริญญาโทสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ปริญญาตรีสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ประมาณเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2560 การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นการตัดสินขั้นสุดท้าย
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

สอบถามข้อมูล-ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่
 งานทุนการศึกษา / ส่วนกิจการนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

..................................


โดยtui sakrapee
 

Comments