มธ.เปิดรับ ป.โท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเปิดรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี ระบบทวิภาค  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


UploadImage

UploadImage

 

MTT คืออะไร? 
            MTT คือ หลักสูตรที่เสริมทักษะการบริหารสมัยใหม่ที่เน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน คือ ทำให้คุณพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารในทุกอุตสาหกรรมหรือเป็นผู้ประกอบการที่ปรับเปลี่ยนได้เร็วในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะเน้นการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหรือ Change Agent ซึ่งไม่ว่าคุณจะไปทำงานอะไรที่ไหนคุณก็สามารถทำได้เพราะสอนทั้งหลักการบริหารจัดการและมุมมองทางด้านไอที เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยรวมเอาความรู้ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น
Business Innovation
Digital Business Transformation
Entrepreneurship and Innovation in Business
Project and Risk Management
Change Management
Business Strategy
Technology and Innovation Management Creative and design Thinking 
Strategic Marketing/ Digital Marketing
Technology Roadmaps & Forecasting
Intellectual property (IP) Management
Data Visualization

 

MTT จะให้อะไรคุณ?
1. นวัตกรรมทางความคิด (Innovative Thinking)
2. ทักษะในการบริหารจัดการอย่างสร้างสรรค์ (Innovative management skill)
3. เข้าใจและเลือกใช้เทคโนโลยี/ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาตัวคุณและองค์กร (Understanding and Utilizing Technology)
ซึ่ง MTT จะสร้าง Competencies ในกับตัวผู้เรียน
รวมทั้งจะสร้าง Competencies ต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดกับผู้เรียน
1. Interpersonal/ social skills
2. Communication skills
3. Digital skills
4. Strategic& Creative Thinking skills
5. Creativity/ innovation skills
6. Leadership/ management skills
7. Business/ entrepreneurial skills


MTT เชื่อมโลกวิชาการและการทำงานจริง อย่างไร?
1. Learning from real-life experiences: เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ด้วยการลงมือปฏิบัติพร้อมโอกาสในการนำความรู้ไปใช้จริงในเวทีต่างๆ เช่น การทำแผนธุรกิจ การเข้าประกวดโครงการนวัตกรรม และการประกวดไอเดียทางธุรกิจ เป็นต้น
2. Learning from experts: เปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิ 
- CEOs/CTOs/CIOs/CFOs and Managers 
- Startup CEOs 
- Digital Marketing Gurus
- Technology and Innovation experts 
- IT Gurus- Digital and business transformation, BigData, Fintech 
- Creative thinkers เป็นต้น
3. Study tour – Action learning: เปิดโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
4. Project-based learning: เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมและการบริหารจัดการโครงการ อาทิ การจัดงาน CITU Forum เป็นต้น

         หลักสูตร ปริญญาโท สาขาการบริหารเทคโนโลยี (Management of Technology: MTT) วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2559 ผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา สามารถสมัครเรียนได้


เปิดรับสมัครทั้งที่ศูนย์ท่าพระจันทร์และพัทยา
สนใจติดต่อสอบถามหรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ 
โทร.090-892-6241, 02-613-3115 

เว็บไซต์ http://mtt.citu.tu.ac.th/home  
FB: https://www.facebook.com/mtt.citu
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC_E9FT6VD_UJ-bchev4TdjQโดยEduzones PR News

Comments