เปิดรับ ป.โท รอบที่ 3 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดรับ ป.โท รอบที่ 3 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

UploadImage
ป.โท
สาขาที่เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2559
1. นิเทศศาสตร์ (1 พ.ค.-31 กรกฏาคม 2559) 
2. ศึกษาศาสตร์ (สมัครได้ถึง 15 กรกฏาคม 2559) 
- หลักสูตรและการสอน(สังคมศึกษา /อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ) (แผน ก)
- การแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทวิทยา (แผน ก/ข)
- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(แผน ก/ข)
- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก/ข)
3. มนุษยนิเวศศาสตร์ เอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2559)
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารโรงพยาบาล และ การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม(สมัครได้ถึง 30 มิถุนายน 2559) 
5. เศรษฐศาสตร์ (สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2559) 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สมัครได้ถึง 15 กรกฏาคม 2559) 
7. เกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (สมัครได้ถึง 31 กรกฏาคม 2559) 
- การจัดการทรัพยากรเกษตร 
- สหกรณ์

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกใบสมัครออนไลน์ https://regis.stou.ac.th/STOU/app/SOENDTW04 
**Download http://www.stou.ac.th/stouonline/Lom/txtcount.aspx?idindex=http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/EN/2559/file/MasterBookApply59.zipผู้สมัครที่ไม่สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ ให้ปรินซ์ใบสมัครและกรอกด้วยลายมือทั้ง 2 ส่วน) 
1. ปริ้นใบสมัครออนไลน์(ชุดที่ 1 เมื่อกรอกข้อมูลออนไลน์เรียบร้อยแล้วจะมีปุ่มให้ปริ้นใบสมัคร)
2. ปริ้นแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือกกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน(ดาวน์โหลดแบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/EN/2559/file/MasterApply59part2.pdf )
3. ชำระค่าสมัคร 500 บาทที่ไปรษณีย์ไทย (แบบฟอร์มชำระเงินอยู่ในข้อ 2 แล้ว)
4. รวบรวม ใบสมัคร(ข้อ 1)+แบบข้อมูลประกอบการคัดเลือก(ข้อ 2)+หลักฐานการชำระเงิน(ข้อ 3) +เอกสารประกอบการคัดเลือก 
ส่งไปที่ สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ

หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา 
โทรศัพท์ 0-2504-7561-4 (วันและเวลาราชการ)

Comments