เปิดรับ ป.โท รอบที่ 3 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดรับ ป.โท รอบที่ 3 ม.สุโขทัยธรรมาธิราช

UploadImage
ป.โท
สาขาที่เปิดรับสมัครรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2559
1. นิเทศศาสตร์ (1 พ.ค.-31 กรกฏาคม 2559) 
2. ศึกษาศาสตร์ (สมัครได้ถึง 15 กรกฏาคม 2559) 
- หลักสูตรและการสอน(สังคมศึกษา /อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ) (แผน ก)
- การแนะแนวและการปรึกษาเชิงวิทวิทยา (แผน ก/ข)
- การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(แผน ก/ข)
- เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (แผน ก/ข)
3. มนุษยนิเวศศาสตร์ เอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ (สมัครได้ถึง 15 สิงหาคม 2559)
4. วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารโรงพยาบาล และ การจัดการสิ