เปิดรับสมัคร ป.โท MBA

เปิดรับสมัคร ป.โท MBA


UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration Program (M.B.A)

เปิดรับ 4 แขนงวิชา ดังนี้

 • การจัดการ
 • การตลาด
 • การเงิน
 • การบัญชี
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต่อ
 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาให้การรับรอง กรณีที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นต้องศึกษารายวิชาและเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses) ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
 2. มีคุณสมบัติอืน ๆ ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
โครงสร้างหลักสูตร 39 หน่วยกิต  มีแผนการศึกษาให้เลือกเรียน ดังนี้
แผน ก แบบ ก2 (ทำวิทยานิพนธ์)
 1. วิชาเสริมพื้นฐาน
 2. วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
 3. วิชาเฉพาะสาขา จำนวน 9 หน่วยกิต
 4. วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
แผน ข (ศึกษาวิชาค้นคว้าอิสระ)
 1. วิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
 2. วิชาเฉพาะสาขา จำนวน 9 หน่วยกิต
 3. วิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
 4. ค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

*ผู้ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านบริหารธุรกิจ ต้องลงทะเบียนและสอบผ่านวิชาเสริมพื้นฐานตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงจะสำเร็จการศึกษา

 
ค่าใช้จ่ายและเวลาเรียน
 1. หลักสูตร Young MBA  เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท (โดยประมาณ)
 2. หลักสูตร Executive MBA เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 230,000 บาท (โดยประมาณ)

เว็บไซต์ : http://bus.rmutp.ac.th

Comments