เปิดรับสมัคร ป.โท MBA

เปิดรับสมัคร ป.โท MBA


UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration Program (M.B.A)

เปิดรับ 4 แขนงวิชา ดังนี้

  • การจัดการ
  • การตลาด
  • การเงิน
  • การบัญชี
คุณสมบั