รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

รับตรง หลัง Admissions นิติศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ม.บูรพา

UploadImage

มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รับตรง รอบพิเศษ หลัง admissions หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2559
 
รับสมัคร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า (ปวช. ทุกสาขา) 
ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี

เกณฑ์การรับ - พิจารณาจากผลการสอบ - ข้อสอบความรู้เฉพาะสาขานิติศาสตร์ (ปรนัย) และ สอบสัมภาษณ์ 100 % (ไม่ใช้คะแนน GAT, PAT, GPAX ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ)
 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2559

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ อาคาร 60 พรรษามหาราชินี (QS2) ชั้น 6 มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทร 038-102369 ต่อ 116 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารประกอบข่าว

Comments