มทร.พระนคร (เทเวศร์) รับสมัครนักศึกษา 1/59 ป.โท วิศวะฯ

UploadImage
 

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ราชมงคลเทเวศร์) 
ปิดรับสมัครนักศึกา ป.โท ปีการศึกษา 1/2559 เรียนวันอาทิตย์ สถานที่เรียน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ (samtech)
 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีเวลาเรียนวันอาทิตย์เต็มวัน
2. จบวุฒิ ป.ตรี วศ.บ., อส.บ., คอ.บ.,วท.บ. ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเท่า
3. ต้องการปรับวุฒิเป็น ป.โท (วศ.ม.)
4. ต้องการเป็นผู้บริหารระดับสูง
5. ต้องการเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ โดยการพัฒนาสินค้าเป็นของตนเอง (Brandname)
6. ต้องการเปลี่ยนชีวิตการทำงานอย่างยั่งยืน
7. ต้องการความก้าวหน้าทั้งการงานและชีวิต
8. ต้องการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต

** รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป **

สอบถามและสมัครเรียนได้ที่
อ.ชาญณรงค์ : 088-140-1487 อ.ปฐมพงษ์ : 085-281-4649
เว็บไซต์ :
www.sime.eng.rmutp.ac.th
facebook : www.facebook.com/sime2010.rmutp

Comments