เริ่มเปิดให้ทุนพวอ.ระดับปริญญาโท

เริ่มเปิดให้ทุนพวอ.ระดับ

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาสนับสนุน ทุน พวอ. ระดับปริญญาโท รอบ 1/2559  

อาจารย์ที่ปรึกษาผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาคุณสมบัติในระบบออนไลน์ http://rrimsd.trf.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58 สามารถดูข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับทุน พวอ. ได้ที่เอกสารดาวน์โหลดด้านล่าง

รายละเอียดทุน พวอ. ปริญญาโท

ทุน พวอ. ปริญญาโท เป็นการให้ทุนการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรปกติ (เวลาราชการ) โดยผู้ที่ได้รับการสนับสนุนสามารถศึกษาวิจัยได้เต็มเวลาด้วยโจทย์วิจัยที่เป็นความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและมีการร่วมให้ทุนระหว่าง สกว. และภาคอุตสาหกรรม โดยมีงบประมาณทุนละ 502,000 - 600,000 บาท สำหรับการศึกษาวิจัยไม่เกิน 2 ปี โดยเป็นค่าเล่าเรียน ค่าวิจัย ค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษา ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา

ขั้นตอนการสมัครทุน พวอ. (อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ดำเนินการ)

1. อาจารย์ที่ปรึกษาส่งข้อมูลคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาและยืนยันการเข้าร่วมพิจารณาในระบบออนไลน์ (1 ธันวาคม 58 - วันที่ 18 ธันวาคม 58)

2. เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ สกว. กำหนด สามารถส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมพร้อมเอกสารต่างๆ และเสนอชื่อนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าสู่การประเมินในขั้นตอนต่อไปได้

ปฏิทินการดำเนินงานทุน พวอ. ระดับปริญญาโท (รอบ 1/2559)

1 ธ.ค. 58 - 18 ธ.ค. 58 ยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา

ภายใน 8 ม.ค. 59 ประเมิน และประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา

18 ม.ค. 59 - 29 ก.พ. 59 ส่งข้อเสนอโครงการที่มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและรายชื่อนักศึกษา (ถ้ามี)

ภายใน พ.ค. 59 แจ้งผลการพิจารณา (ทยอยประกาศตามความพร้อม)

· โปรดหลีกเลี่ยงการกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาใกล้ช่วงเวลาปิดรับสมัคร เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาใช้ระบบเป็นจำนวนมาก อาจเกิดความผิดพลาดและไม่สามารถแก้ไขได้ทันการ

· สมัครรับทุน พวอ. ปริญญาโท ได้ที่  http://rrimsd.trf.or.th 

· ดาวน์โหลดเอกสาร  ได้ที่ http://rri.trf.or.th à ดาวน์โหลด à ทุน พวอ.ปริญญาโท-เอก                

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามข้อมูลทาง

เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th  หรือ https://www.facebook.com/rri.trf 

สอบถามรายละเอียดและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)

สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 -8353 หรือ 0-2278-8226

อีเมล : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ https://www.facebook.com/rri.trf

Comments