กสทช.ให้ทุนเรียนต่างประเทศ

กสทช.ให้ทุนเรียนต่างประเ


ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประจำปี 2558

ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญามีจำนวน 4 หน่วยทุน รวม 4 ทุน  


กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

-รับสมัคร 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 24 ธันวาคม 2558 รับสมัครทาง Internet ที่เว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th
-ชำระเงินค่าธรรมเนียมสอบ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง 25 ธันวาคม 2558 บมจ.กรุงไทยทุกสาขา
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบข้อเขียน 19 มกราคม 2559 - http://scholar.ocsc.go.th - http://www.ocsc.go.th - http://stscholar.nstda.or.th
-สอบข้อเขียน - วิชาภาษาอังกฤษ - วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ 14 กุมภาพันธ์ 2559
-จะแจ้งสถานที่สอบให้ทราบในวันประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความเหมาะสมในการรับทุน กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมใน การรับทุน 21 เมษายน 2559
ดูรายละเอียดที่ http://scholar.ocsc.go.th - http://www.ocsc.go.th - http://stscholar.nstda.or.th 


ข้อมูลการรับสมัคร (บางส่วน)

ที่มา - http://www2.ocsc.go.th/
ภาพ-www.uws.edu.au

Comments