ดัชมิลล์ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

UploadImage
 

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 3 เพื่อศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ 

ผู้ที่ได้รับทุนเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องเข้าทำงานกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี แล้วจะมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่บริษัทฯ กำหนด 

คุณสมบัติ

1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาไทย ภาคปกติ

2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00

3. มีผลคะแนนวิชาเอกเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25

4. มีผลคะแนนวิชาภาษาอังกฤษเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00

5. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุนใดๆ ยกเว้นการกู้ยืม ทุน กยศ. ซึ่งต้องสละสิทธิ์การกู้ยืมหากได้รับทุนการศึกษาจากบริษัทฯ

6. มีความประพฤติดี

สาขาวิชาที่ให้ทุนการศึกษา

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

2. สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

5. สาขาวิชาจุลชีววิทยา

6. สาขาวิชาชีวเคมี

การสมัครขอรับทุน

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ สำนักงานบริษัท ดัขมิลล์ จำกัด 

เลขที่ 228 อาคารกรุงธนเมืองแก้ว ถนนสิรินธร แขวง/เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด โทรศัพท์ 02-8692204

Comments