มทร.ธัญบุรีรับต่อป.โท-เอก

UploadImage

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2558

โดยระดับปริญญาเอก เปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

ระดับปริญญาโท เปิดรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร Young – MBA วิชาเอกการจัดการทั่วไปและเอกการจัดการวิศวกรรมธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีประยุกต์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ www.grad.rmutt.ac.th 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 549 3618 , 3697

Comments