65ทุนให้ป.ตรีปีสุดท้าย-จบบรรจุรับราชการ

UploadImage
 
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจําปี 2559

สำหรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ หรือ UNDERGRADUATE INTELLIGENCE SCHOLARSHIP (UIS) เป็นทุนสำหรับผู้ที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนระหว่างศึกษาในชั้นปีสุดท้าย โดยเมื่อจบปริญญาตรีจะได้เข้ารับราชการในทันที เพื่อที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้งานราชการและไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

ทุนที่รับสมัคร 
จํานวน 43 หน่วย รวม 65 ทุน

กําหนดช่วงเวลาการให้ทุน แบงเป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาในชั้นปีสุดท้ายจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
ระยะที่ 2 ให้ทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ ตามเงื่อนไขที่ ก.พ. กําหนด โดยภายหลังสําเร็จการศึกษาต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการเดิมที่ได้รับการบรรจุ

ข้อผูกพันในการรับทุน
-มื่อสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาให้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในสวนราชการที่ ก.พ. กําหนด เป็นเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน
-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับสํานักงาน ก.พ.นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้งินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกลาวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
-ในระหว่างการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนระยะที่ 1 ผู้ได้รับทุนจะต้องพัฒนาข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนางาน 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
-ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กําหนดไว้ในทุนแต่ละหน่วย
-เป็นผู้ที่จะศึกษาในชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษาในประเทศในปีการศึกษา 2559 ตามโครงสร้างของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาตามที่กําหนดในคุณสมบัติเฉพาะแต่ละหน่วยทุน และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผานมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 2.75หรือ 3.00 และเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือ 3.00 ตามที่ได้กําหนดไว!ในแตละหน่วยทุน

การรับสมัครสอบ
 ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หรือ http://uis.ocsc.go.th พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครสอบ
จากเว็บไซต์ดังกล่าวได้

กําหนดวันรับสมัครสอบ 
 สมัครได้ตั้งแตวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง19 พฤศจิกายน 2558 ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://uis.ocsc.go.th/
 

Comments