แจก830ทุนเรียนปวส.-ปริญญาตรี

UploadImage
 

บริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทั่วประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในสาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 500 ทุน และสาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา 30 ทุน และขยายความร่วมมือในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) กว่า300 ทุนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในความร่วมมือฯ

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขโครงการฯ

     - ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร
     - ฝึกงานจริงกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล เช่น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างสรรพสินค้าเซน ซุปเปอร์สปอร์ต ท็อปส์ แฟมิลี่มาร์ท บีทูเอส ออฟฟิ สเมท เพาเวอร์บาย โฮมเวิร์ค ไทวัสดุและ บ้านแอนด์บียอนด์เป็นต้น
     - เบี้ยเลี้ยงจากการฝึกงานระหว่างเรียน วันละ 300 บาทขึ้นไป
     - การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ
     - ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บาท
     - สวัสดิการเซ็นทรัล อาทิ เครื่องแบบพนักงาน ส่วนลดการซื้อสินค้าราคาพนักงาน สวัสดิการวันเกิด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงประจำปี ห้องอาหารพนักงานราคาประหยัด ห้องเสริมสวย ห้องคาราโอเกะและสวัสดิการอื่นๆอีกมากมาย
     - เมื่อสำเร็จการศึกษาในโครงการ Young Professional Retailer และ Maintenance Engineering ผู้รับทุนต้อง ปฎิบัติงานในบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 0.5 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำพร้อมโอกาสในการก้าวหน้าเป็นผู้จัดการระดับต้น (First Line Manager)
     - หากผู้รับทุนปฎิเสธการปฎิบัติงานหลังสำเร็จการศึกษาหรือปฎิบัติผิดกฎระเบียบการรับทุนระหว่างการศึกษาต้องชำระ ทุนคืนให้กับทางบริษัทฯตามจำนวนจริงที่ได้รับ

โครงการ 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)

ทุนการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาการตลาด จำนวนทุนการศึกษาเต็มจำนวน 300 ทุน (18,000 บาท/ปีการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี รูปแบบการเรียน เรียนหลักสูตรออนไลน์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 6 วัน/สัปดาห์ (สอบสัมภาษณ์กับทางบริษัทฯเพียงอย่างเดียว) ปิดรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2559
 
โครงการ Young Professional Retailer (YPR)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จำนวนทุนการศึกษา500 ทุน (12,000-18,000 บาท/ภาคการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 3-4 ปี รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์* หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ รอบแรก สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558
 

โครงการ Maintenance Engineering (ME)

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบำรุงรักษา จำนวนทุนการศึกษา30 ทุน (18,000 บาท/ภาคการศึกษา) ระยะเวลาในการศึกษา 4 ปี รูปแบบการเรียน เรียนในห้องเรียน 2-4 วัน/สัปดาห์ ฝึกงานจริงในสถานประกอบการ 2-4 วัน/สัปดาห์* หลังสำเร็จการศึกษาได้รับวุฒิปริญญาตรีจากสถาบันที่เข้าร่วมโครงการฯ
*วันเรียนและวันฝึกงานจะไม่ตรงกันและจำนวนวันขึ้นอยู่กับชั้นปีที่ศึกษา รอบแรก สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558


ช่องทางการสมัคร
สมัครโดยตรงกับบริษัทฯ สมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1jbB 
Facebook fanpage : ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล

ส่งผ่าน E-mail : Cgdve@central.co.th
- Fax : 02-101-8153
- ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงศูนย์บริการการศึกษา(สมัครรับทุนเรียนฟรี)
ศูนย์บริการการศึกษา
บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ ากัด
เลขที่ 306 อาคารเซ็นทรัลสีลมทาวเวอร์ ชั้น 2
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายละเอียดข้างต้น
......................................................
ที่มา-ทุนทวิภาคีเซ็นทรัล

Comments