ABACให้ทุนม.ปลายทั่วประเทศเรียนป.ตรี

UploadImage

ในโอกาสเฉลิมฉลองสุวรรณสมโภชครบรอบ 50 ปี ในการปฏิญาณตนครั้งแรกของ ภราดาอัลเบิร์ต ลอเรนซ์ บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญซึ่งตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี จึงได้จัดสรรพิจารณามอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยใช้ชื่อว่า "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ให้แก่ นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสังคมนานาชาติอันทำให้เป็นผู้มีโลกทัศน์และการเรียนรู้กว้างไกลและสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้

3. เป็นผู้ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX.) ใน 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า 3.50

4. ไม่เป็นผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นแล้ว

ขั้นตอนการขอรับทุนการศึกษา

1. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ถึง 31 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาทุนการศึกษาให้แก่ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่มิได้สมัครขอรับทุนการศึกษา ผ่านทางเว็ปไซต์ดังกล่าว และ/หรือไม่มีรหัสนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญปรากฏในการสมัครขอรับทุนการศึกษา

2. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา จะต้องส่งไฟล์ประวัติและผลงาน (Portfolio) ของตนเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบของไฟล์ Adobe Acrobat Reader Portable Document Format (.PDF) ขนาดไม่เกิน 20 MB ทาง E-mail: dechavrp@au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559

3. มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu

4. ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา ที่ได้รับการประกาศชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเข้าร่วมการประชุม "ทุนสุวรรณสมโภช 50 ปี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ" ซึ่งจะจัด ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยจะแจ้งเวลาการประชุมมาในภายหลัง (แจ้งในการประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา) ผ่านทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.scholarship.au.edu มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ทุนการศึกษาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาที่มิได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ติดต่อสอบถามได้ที่

สำนักทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ซ. รามคำแหง 24
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร . 02-719-1500
ที่มา-
http://www.au.edu/

Comments