ฟีโบ้รับตรงเรียนต่อป.ตรีมีทุนให้

UploadImage
 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
พร้อมมีทุนสนับสนุนการศึกษาให้ด้วย


คุณสมบัติผู้สมัคร
-ม.ปลายสายวิทย์-คณิต และศิลป์-คำนวณ
-ปวช.เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
-หรือสาชาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ
คัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
วันที่  5 ตุลาคม 8 พฤศจิกายน 2558

โครงการ Active Recruitment
รอบที่ 1 วันที่  5 ตุลาคม 8 พฤศจิกายน 2558
รอบที่ 2 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ -20 เมษายน 2559

คัดเลือกโดยใช้ระบบ GAT/PAT
วันที่ 7 ธันวาคม 2558-15 มกราคม 2559

แอดมิสชั่นส์กลาง
ระหว่างวันที่ 6-17 พฤษภาคม 2559

ทุนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
-ทุนหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
-ทุนสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนามเพื่อการศึกษาและวิจัย
-ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม
http://fibo.kmutt.ac.th/
 

Comments