ทุนม.ปลาย!!เรียนฟรีป.ตรี-ดอกเตอร์

UploadImage
 
รวมทุนการศึกษา สัปดาห์นี้มีทีเด็ดนำมาฝากกันอีกแล้วครับ โดยจะเป็นทุนการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เก่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รวมทั้งระดับปวช.-ปวส.ที่มีการเปิดมอบทุนการศึกษากันคึกคัก ทั้งเรียนต่อในประเทศและเรียนต่อต่างประเทศ ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน ต้องรีบด่วนกันเลย คุณสมบัติแต่ละทุนจะเป็นอย่างไร...ไปติดตามกันครับ...


630ทุนคนเก่งวิทย์เรียนฟรีม.ปลาย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะรับสมัครนักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทาในปการศึกษา2558 เพื่อคัดเลือกเขาเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ปการศึกษา 2559 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) ในโรงเรียนทั้ง 17 แหงของโครงการ จํานวน 21หองเรียน (30 คน/หองเรียน) รวม 630 คน โดยทุกคนจะได้รับทุนเรียนฟรี

1.คุณสมบัติของผูสมัคร 

1.1 กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ในปการศึกษา 2558
1.2 มีผลการเรียน ดังนี้ 
1.2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชา ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ไมต่ํากวา 3.00 
1.2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ไมต่ํากวา 3.00 
1.2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ 2 ไมต่ํากวา 3.00
1.3 มีสัญชาติไทย (มีเลขประจําตัวประชาชน) 
1.4 ไมเปนโรคติดตอรายแรงซึ่งเปนอุปสรรคตอการศึกษา และการพักในหอพัก 
1.5 สามารถพักอยูในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไวใหในลักษณะโรงเรียนประจําได และยินดี ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปจจุบัน หรือที่จะไดมีการกําหนดในอนาคต 

2. ระยะเวลาการสมัคร 
เปดรับสมัครตั้งแตวันที่ 1 - 30 กันยายน 2558 

3. สิทธิในการเลือกโรงเรียน 
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ที่มีคุณสมบัติตามขอ 1. ทุกคน สามารถสมัครรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนของโครงการได (ไมกําหนดพื้นที่รับสมัคร) โดยใหสิทธิการเลือก โรงเรียน 2 รูปแบบ ซึ่งตองระบุในการสมัครใหชัดเจน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 รูปแบบที่ 1 ประสงคสมัครเขาเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. เพียง 1 แหงเทานั้น หรือ
3.2 รูปแบบที่ 2 ประสงคสมัครเขาเรียนโรงเรียนในโครงการ วมว. ๑ แหงและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (นักเรียนสามารถผานการคัดเลือกไดทั้ง ๒ โรงเรียน)
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเทากันใหผูสอบที่เลือกสมัครรูปแบบที่ ๑ ไดสิทธิในการเขาเรียนโครงการ วมว. กอน

4. คาใชจายในการเรียน
ผูไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนในโครงการทุกคนจะไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการเรียนการสอนในชวงเปดภาคการศึกษา ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จนสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
อนึ่ง นักเรียนสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาอื่นๆ ได ซึ่งจะพิจารณาอนุมัติใหการสนับสนุนเปนกรณีๆ ไป

5. โอกาสในการศึกษาตอ
นักเรียนที่จบการศึกษาจากโครงการนี้ จะมีโอกาสในการศึกษาตอโดยวิธีการรับตรง และไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยของโครงการ วมว. ภายใตเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด เพื่อพัฒนาไปเปนนักวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในอนาคต 

ข้อมูลเพิ่มเติม
http://scius.most.go.th/sites/default/files/users/u1/announcement.pdf
 
240ทุนเรียนฟรีมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู๋ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 240 คน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558
2. มีผลการเรียน ดังนี้
2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2  ไม่ต่ำว่า 3.00
2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีสัญชาติไทยและมีเลขประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการพักในหอพักของโรงเรียน
5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน และสนใจศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฎิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบันหรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต

ค่าใช้จ่ายในการเรียน
นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโรงเรียน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียน นอกจากนั้น ยังได้รับการสนับสนุนค่าอาหาร ค่าที่พักในหอพกของโรงเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่

https://www.mwit.ac.th/mwitDoc/announcement/42559.pdf

75ทุนกระทรวงวิทย์เรียนต่างประเทศ
สํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2559 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

1. ทุนที่รับสมัครสอบ จํานวน75 หน่วย รวม75 ทุน
 
 2. ข้อผูกพันในการรับทุน
2.1 ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรมหรือหนวยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

2.2 กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2เท่า ของจํานวนเงินทุนดังกลาวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

การรับสมัครสอบ
ดูในเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ.ที่ http://www.ocsc.go.th, http://scholar2.ocsc.go.th
และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ http://stscholar.nstda.or.th

กําหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่26 สิงหาคม – 16 กันยายน 2558
ทางอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดูเพิ่มเติม
http://scholar2.ocsc.go.th 
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมประเภทอื่น ๆ ดูที่ https://blog.eduzones.com/magazine

ภาพประกอบwww.ciee.org

ม.Nanzanให้ทุนเรียนป.ตรีที่ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2559 จำนวน 2 ทุน  ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 20 ปี
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2559  (ของปีการศึกษา 2558) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3 ปี (ม.4 - ม.6) ไม่ต่ำกว่า 80 % ของแต่ละปี (หรือเกรดเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5) และมีคุณสมบัติที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้
1.3 มีความพร้อมและสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ และมั่นใจว่าจะสามารถศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นได้
1.4 สอบผ่านวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับ N 5 (4 เดิม)
 
2. หลักฐานการสมัคร
2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 4x3 เซนติเมตร จำนวน 4 รูป
2.2 บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง
2.3 เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2.4 เอกสารแสดงผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น
2.5 เอกสารรับรองจากสถานศึกษา
2.6 ใบรับรองแพทย์
2.7 ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ขอรับสำเนาใบสมัครได้ที่สำนักงาน ส.น.ญ. ชั้น 16 อาคารพหลโยธินเพลส)
 
3. ประเภทของทุน
3.1 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 50,000 เยนต่อเดือน
● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน
● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน
● และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 50,000 เยน (หรือ 600,000 เยนต่อปี)
3.2 ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 30,000 เยนต่อเดือน
● ได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 300,000 เยน ● ส่วนลดค่าเล่าเรียนจากจำนวนเต็ม (ประมาณ 409,000 เยน)
● ยกเว้นค่าใบสมัคร 14,000 เยน ●และได้รับค่าครองชีพต่อเดือน 30,000 เยน (หรือ 360,000 เยนต่อปี)
(มหาวิทยาลัย Nanzan จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมอบทุนประเภทใดให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ)
 
4. ขั้นตอนการรับสมัคร
หลังปิดรับสมัคร และคณะกรรมการได้ตรวจหลักฐานการสมัครเรียบร้อยจะมีการเชิญนักเรียนและผู้ปกครองเข้าฟังรายละเอียดของทุน   มีการนัดสอบสัมภาษณ์ และอื่นๆ
 
** คณะกรรมการคัดเลือกขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงกระบวนการคัดเลือก และผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด **
 
กำหนดรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 5 ตุลาคม 2558
ณ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 ห้องเลขที่ 408/65 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์)
โทร. 02-357-1241-5


..........................................
ที่มา-www.ojsat.or.th
รับตรง-มีทุนที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิตโดยวิธีรับตรง เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา 2559

โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและคัดเลือก ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มิสิทธิสมัครเข้าศึกษา

* ในกรณีที่ผู้สมัครผ่านการสอบคัดเลือกของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา แต่สละสิทธิ์หรือไม่มารายงานตัวในเวลาที่่กำหนด จะไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาในปีการศึกษานั้นได้

  1. -สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เที่ยบเท่า
   -มีทักษะและความสามารถในการร้อง/ปฏิบัติเครื่องดนตรีได้ดี
   -มีความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
   -มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระเบียบข้อบังคับของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนากำหนด
การจัดการศึกษา

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี 

จำนวนและประเภทเครื่องดนตรีที่จะรับเข้าศึกษา
จำนวน 30 คน ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
 • 3.1 กลุ่มเครื่องสายตะวันตก ประกอบด้วย ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ดับเบิลเบส ฮาร์ป และ กีตาร์คลาสสิก
  3.2 เปียโน
  3.3 ขับร้องคลาสสิก
  3.4 กลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ ประกอบด้วย ฟลู๊ท โอโบ คลาริเน็ท บาสซูน แซกโซโฟน
  3.5 กลุุ่มเครื่องลมทองเหลือง ประกอบด้วย ฮอร์น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา 
  3.6 กลุ่มเครื่องกระทบ
กำหนดการสมัครคัดเลือก

วันแรกของการรับสมัคร17 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายของการรับสมัคร 30 กันยายน 2558

ขั้นตอนการรับสมัคร
กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที
- เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้สมัครสามารถส่งใบสมัครและพิมพ์เก็บไว้เป็นหลักฐานได้โดยการเลือก Submit Application Form
- ในกรณีที่ผู้สมัครยังกรอกเอกสารไม่ครบถ้วน ผู้สมัครสามารถจัดเก็บเอกสารเพื่อนำมาแก้ไขในภายหลังได้โดยการเลือก Save Application Form และผู้สมัครสามารถดำเนินการแก้ไขได้โดยการกรอกรหัสประจำตัวประชาชนหรือเลขประจำตัวหนังสือเดินทางเพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

ชำระธรรมเนียมค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท โดยผู้สมัครสามารถชำระได้ 2 วิธี ด้งนี้
-ชำระด้วยตนเองที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
-ชำระโดยการโอนผ่านธนาคารกรุงไทย  
สาขาสี่แยกอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-0-13792-7 ชื่อบัญชี PGVIM Admission
-
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาจะส่งจด e-mail ยืนยันการสมัคร เมื่อผู้สมัครได้ส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
-ในวันที่ทำการทดสอบนั้นผู้สมัครจะต้องนำบัตรประชาชนและ/หรือบัตรนักเรียนเพื่อมาใช้ในการลงทะเบียนทำการทดสอบ
หลักฐานประกอบการสมัคร

หลักฐานการสมัครประกอบด้วย 

 1. -รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  -Portfolio และ/หรือ Curriculum Vitae และ/หรือ ใบประกาศนียบัตรของผู้สมัคร
  -หนังสือรับรองหนึ่งฉบับจากอาจารย์เครื่องมือเอก และหนึ่งฉบับจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)
  -ใบเสร็จหลักฐานการชำระเงินหรือโอนเงิน (SLIP) ฉบับสำเนาตัวจริงซึ่งได้รับจากธนาคารที่มีตราประทับธนาคาร
  -สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
  • - สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รวม 4 ภาคการศึกษา 
   - สำหรับผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 6 ภาคการศึกษา ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตาโรงเรียน 
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  -สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  -สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

*ห้ามส่งใบสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัครรวมกับบุคคลอื่น*
**สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ**

การประกาศผลผู้มีสิทธิสอบและผลสอบ

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้ที่ www.pgvim.ac.th/admission/ 
ตามวันที่กำหนด หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โทร. 02-447-8597 

เปิดสอบชิงทุนโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

โรงเรียนการบินญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการสอบวัดความรู้เพื่อชิงทุนการศึกษาโรงเรียนการบินญี่ปุ่นประจำปีการ ศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดของทุน

ทุน การศึกษาที่ได้รับ ได้แก่  ค่าลงทะเบียนแรกเข้า ค่าธรรมเนียมการเรียน ตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านการบิน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 240,000 บาทต่อปี ผู้ได้รับทุนรับผิดชอบค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียน ที่ Japan Aviation Academy ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ 420,000 บาทต่อปี (1,400,000 เยน) (ยังไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ  ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครสอบ

ชาย-หญิงที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น เกิดระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2542 ถึง 31 มีนาคม 2544

หลักฐานการสมัคร   

1.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.      สำเนาทะเบียนบ้าน

3.      รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

4.      หนังสือรับรองจากสถานศึกษา

5.      สำเนา ปพ.1:3 กรณีจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น

ขั้นตอนการสมัคร

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่  ใบสมัครสอบทุนแบบเวิร์ด หรือ ใบสมัครแบบPDF และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารที่จำเป็นมายังที่อยู่ข้างล่าง ก่อนวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

หรือสมัครผ่านเว็บที่ คลิก

สำนักงานประสานงานโรงเรียนการบินญี่ปุ่น

(บริษัท เอเชี่ยน ครอสเวย์ จำกัด)

159/18 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ห้อง 1112 ชั้น 11 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร 0-2261-2979 หรือส่งโทรสารมาที่ 0-2261-1901 อีเมล: info@jaabkk.com

วันเวลาและสถานที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กทม. 10300 แผนที่

วิชาที่สอบ  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไป เรียงความภาษาไทย และสัมภาษณ์ (ทุกวิชาสอบเป็นภาษาไทย ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ)

ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา  วันที่ 16 พฤศจิกายน  2557  ทางเว็บไซต์ www.opec.go.th และ www.jaabkk.com

กำหนดเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2559  ต้นเดือนเมษายน  2559

อ้างอิง: ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุนรัตนมงคลม.หอการค้าไทย เปิดรับแล้ว

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามทุนการศึกษา “ทุนรัตนมงคล” หมายถึง ทุนการศึกษา    ที่มีความดีอันสูงค่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อีกทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่มีผลการเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษา
 
 คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ
2.มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00