JGSEE เปิดรับนศ.ป.เอกพร้อมมอบทุน IRN

UploadImage

กลุ่มอาจารย์จากบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้สร้างเครือข่ายกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรและจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอีกสี่แห่งเป็นเครือข่ายวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ หรือ IRN (International Research Network) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นครั้งแรกของการให้ทุนนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
          ศ.ดร.สุรพงษ์ จิระรัตนานนท์ จาก JGSEE ในฐานะหัวหน้าเครือข่ายวิจัยผู้รับทุน กล่าวว่า โปรแกรมวิจัยที่ได้รับทุนในครั้งนี้คือ โครงการวิจัยพลังงานในอาคาร หรือ Building Energy Efficiency and Higher Environmental Quality ซึ่งเป็นโปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ด้านพลังงาน และเป็นโปรแกรมวิจัยที่มีหลายมิติ ส่วนเหตุผลที่ต้องศึกษาในเรื่องนี้เนื่องมาจากปัจจุบันมีการใช้พลังงานในตัวอาคารค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อกำหนดว่าอาคารลักษณะใดที่เอื้อให้การใช้พลังงานในอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอาเซียน ซึ่งผลงานวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติและนำไปกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานภาคอาคารได้
          "อาคารขนาดใหญ่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอยู่ทั่วประเทศ อากาศภายในอาคารจะมีอุณหภูมิต่ำกว่านอกอาคาร จึงเกิดการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารได้สูงถ้ามีกรอบอาคารที่มีสมรรถนะพลังงานต่ำ กลายเป็นภาระให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานหนัก ใช้พลังงานสูง ทำอย่างไรจะลดภาระการใช้พลังงานลงได้ ด้วยการออกแบบอาคารให้แสงธรรมชาติสามารถส่องถึงในปริมาณที่พอเหมาะ ให้ได้ใช้แสงธรรมชาติแทนแสงจากไฟฟ้าและยังมีภาระการปรับอากาศที่ลดลง ซึ่งยังต้องศึกษากันในหลายมิติ แม้ที่ผ่านมาเราเคยพัฒนาข้อกำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน แต่ยังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง" 
          ศ.ดร.สุรพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับทุน IRN นี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกที่มีผลการเรียนดี จบการศึกษาด้านวิศวกรรม หรือ วิทยาศาสตร์ และระดับหลังปริญญาเอก ต้องเป็นผู้ที่มีประวัติผลงานดี โดยแบ่งทุนออกเป็น ปริญญาเอก 6 ทุน และหลังระดับหลังปริญญาเอก 3 ทุน รวมมูลค่าทุนทั้งสิ้น 17 ล้านบาท เป็นทุนประเภท L-full IRN grant ทุนนี้ไม่มีข้อผูกมัดผู้รับทุนว่าจบแล้วต้องทำงานใช้ทุน เป้าหมายหลักของ IRN คือเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศเพิ่มขีดความสามารถให้มากกว่ามาตรฐาน และเกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนา สามารถให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป
          สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับทุน IRN เพื่อศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยพลังงานในอาคาร หรือ Building Energy Efficiency and Higher Environmental Quality โปรแกรมวิจัยภายใต้คลัสเตอร์ด้านพลังงาน JGSEE มจธ. สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศ.ดร.สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์ โทร089-798-4204 หรือ surapong.chi@kmutt.ac.th

Comments