TGGS ให้ทุนเรียนฟรีป.เอก

UploadImage
 

รูปแบบเยอรมันแห่งเดียวในประเทศไทยมุ่งผลิตวิศวกรเน้นวิจัยสู่เวทีโลก

ผศ. ดร. มณพิไลย นรสิงห์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ สิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ตามรูปแบบการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศเยอรมนี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รูปแบบการทำวิจัยนอกมหาวิทยาลัย (External Ph. D Program) เปิดรับนักศึกษาจำนวน 3 สาขาคือ วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเคมีและกระขบวนการ และวิศวกรรมเครื่องกล 

TGGS ให้ทุนเรียนปริญญาเอกฟรีและสามารถเรียนปริญญาเอกได้โดยไม่ต้องลาออกจากงานประจำ มีโอกาสทำวิจัยในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ มีเครือข่ายด้านการวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับมหาวิทยาลัย บริษัท และหน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ”

หลักสูตรในลักษณะ External PhD ที่ TGGS ได้เปิดการสอนแบบ External PhD ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาแบบใหม่ที่มุ่งให้นักวิจัยระดับปริญญาเอกสามารถทำวิจัยงานวิทยานิพนธ์อยู่กับภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งมีข้อดีคือนักวิจัยสามารถทำวิจัยอยู่กับโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมได้จริงโดยมีโรงงานหรือบริษัทเป็นห้องเรียน ถือว่าเป็นการศึกษาแบบ work based learning หรือ industry oriented อย่างแท้จริง ซึ่งอุตสาหกรรมเองก็จะได้รับประโยชน์โดยตรงคือได้งานวิจัยที่มีคุณภาพจากการช่วยกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาจาก TGGS และนักศึกษาก็ได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ตรงในการทำงานวิจัยและพัฒนาระดับสูงภายในองค์กรเอกชนชั้นนำอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย – เยอรมัน (TGGS ) มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษาช่วง มีนาคม-พฤษภาคม เป็นประจำทุกปี โทรศัพท์: 02-555-2000 ต่อ 2931 หรือ 086-999-0474 อีเมลล์: admissions@tggs-bangkok.org หรือ Download ใบสมัครและข้อมูลประกอบการรับสมัครได้ที่ www.tggs.kmutnb.ac.thหรือ https://www.facebook.com/TGGSBangkok หรือ ขอรับสมัครได้ที่บัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติสิรินธร ไทย - เยอรมัน ชั้น 3 TGGS โทรศัพท์ 2901

Comments