ทุนมจธ.มอบให้ตั้งแต่ป.ตรีถึงป.เอก

UploadImage

สำหรับคนที่ตั้งเป้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป สถาบันแห่งนี้มี "ทุนการศึกษา" มอบให้จำนวนมาก โดยเฉพาะทุนสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย หรือทุนสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษานั้น มีหลายโครงการที่มอบโอกาสให้ นอกจากนี้เมื่อได้เข้าไปเป็นนักศึกษาใหม่แล้ว ก็มีทุนการศึกษาอีกเป็นจำนวนมากมอบให้จนถึงระดับปริญญาเอก...โอกาสดี ๆ อย่างนี้ ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลกันดูว่า ประเภทใดบ้างที่น่าจะเหมาะสมกับตัวเรา...

ทุนสำหรับผู้สนใจเข้าศึกษา - KMUTTประเภทACTIVE RECRUITMENT
ระดับปริญญาตรี
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีปณิธานแน่วแน่ในการสร้างความรู้คนเก่งและดีเพื่อออกสู่สังคมมหาวิทยาลัยฯ  จึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเชิงรุกให้ได้ผู้ที่มีความสามารถที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการดีเด่นและความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ กีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และผู้ที่ได้รับทุนอันสูงเกียรตินี้จะเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในสังคมนักศึกษา ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยจะให้การสนับสนุน ตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ ดังนี้
ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษาแรกเข้า 30,000 บาท
 
ทุนการศึกษาธรรมรักษา
ทุนการศึกษาธรรมรักษาเป็นทุนการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีคุณธรรมแต่อยู่ในครอบครัวที่ขาดโอกาสโดย  ไม่มีบุคคลในครอบครัวที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกลความเจริญ หรือพื้นที่เสี่ยง ต่อความมั่นคงของประเทศ ให้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว และสังคมหลังสำเร็จการศึกษาต่อไป ดังนี้
ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
มีสิทธิ์อยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ไม่รวมค่าไฟฟ้า)
ค่าครองชีพเดือนละ 4,000 บาท
ค่าอุปกรณ์การศึกษาปีการศึกษาละ 10,000 บาท
 
ทุนการศึกษา50 ปี มจธ. 50 ทุน สร้างคนเก่งและดี
ในโอกาส ครบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตั้งแต่ปี 2553 มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นโอกาสที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อสร้างคนเก่งและดีตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นคัดสรรนักเรียนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม     มีจิตใจในการบริการสังคม และมีฉันทะที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ของ มจธ. ในระดับปริญญาตรี เพื่อให้เด็กดี ได้มีที่เรียนซึ่ง จะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตรภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 
ระดับบัณฑิตศึกษา
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าด้านวิชาการดีเด่นและทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าสนับสนุนกลุ่มวิจัยระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าแก่นักศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดดังนี้
ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท ต่อปีการศึกษา
 
ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต   เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้
ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
ค่าครองชีพเดือนละ 12,000 บาท
เงินสนับสนุนวัสดุ  ค่าใช้สอยในการทำงานวิจัย ค่าเดินทางเพื่อการเสนอผลงานของนักศึกษา ให้เบิกจ่ายตามจริงและประหยัด แต่ไม่เกินปีละ 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายกรณีทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 6 เดือน ค่าครองชีพ ในต่างประเทศเพิ่มเติมอีกเดือนละ 40,000 บาท ค่าประกันสุขภาพตามระเบียบมหาวิทยาลัย สำหรับค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่า เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของ มจธ. รวมไม่เกิน 60,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)
 
Scholarships for international students
 
Multi-intellectual scholarship

To express our gratitude and obligation to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhon for her contribution towards education in Thailand and neighboring countries, the university has decided to announce the Multi – Intellectual Scholarship grant for students pursuing bachelor’s or master’s degree from four neighboring countries: Lao PDR., Cambodia, Myanmar and Vietnam.  This scholarship will cover the following expenses:
Tuition Fee
Accommodation 3,000 THB/Month           
Monthly living expenses                
1)Bachelor degree 4,000 THB/Month           
2)Master degree 5,000 THB/Month           
Material allowance 10,000THB/Year
 
The Greater Mekong Sub-region Country Scholarship (GMS)
KMUTT has decided to provide scholarships for a master’s degree and a doctoral degree to staff and students of the Greater Mekong Sub-region country:  Lao PDR., Cambodia, Myanmar, Vietnam, and China (specifically Yunnan Province). This scholarship will cover the following expenses:
Ancillary Fee (not over 60,000 THB/Semester)
Credit fee  80,000 THB/Semester 
Accommodation 3,000 THB/Month      
Health and Accident Insurance 2,000 THB/Year          
 
Student Financial aid Unit
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT)
The 2nd floor, the Office of the President Building
126 Pracha-Uthit Road, Bang Mod, Thung Khru, Bangkok, 10140 THAILAND
Phone : +66 2470-8097-8,8107 Fax : +66 2470-8000
Email : financial.aid@mail.kmutt.ac.th
Website: http://global.kmutt.ac.th/

ทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน - KMUTT
 
ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมนักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ทั้งในด้านวิชาการ และความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่นด้านกีฬา ผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 ประเภททุนการศึกษา ได้แก่
ประเภทส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการกับงานวิชาการหรืองานวิจัย ให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดหรือเป็นกิจกรรมที่มีผลงานออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์ สินค้า งานออกแบบ ที่มีศักยภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เพื่อพัฒนานักศึกษาส่งเสริมชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย
ประเภทรางวัลสร้างขวัญกำลังใจให้นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียง เกียรติคุณให้มหาวิทยาลัย ด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์และด้านกีฬา

ทุนให้เปล่าจากบริษัทและผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่าง ๆ
การให้ทุนสนับสนุนเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นกุศลทานที่ไม่มีที่สิ้นสุด เนื่องจากผู้ได้รับทุนจะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปประกอบ สัมมาอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาที่ได้รับจากบริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตอันเป็นกุศลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีผลการเรียนดี และความประพฤติดี โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัย ได้รับเงินบริจาคมากกว่า 200 ทุน ต่อปีการศึกษา ทั้งแบบต่อเนื่องจนจบหลักสูตรและแบบพิจารณาเป็นรายปี ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

ทุนจ้างงานนักศึกษา
ทุนจ้างงานนักศึกษาเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการฝึกทักษะทางสังคมสร้างความรับผิดชอบและเป็นการหารายได้พิเศษสำหรับนักศึกษา แต่ละภาคการศึกษา มจธ. มีทุนจ้างงานนักศึกษาจำนวนมาก       ซึ่งผู้รับทุนจะต้องทำงานในหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้
อัตราจ้างงานชั่วโมงละ 50 บาท ไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์
 
ทุนจ้างงานผู้ช่วยวิจัย

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าถึงงานวิจัยตั้งแต่การศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อสร้างทักษะการทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นการสร้างความรับผิดชอบและให้มีฉันทะในการเรียนเนื่องจากจะได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการปฏิบัติงานจริงอย่างเข้มข้น และนักศึกษายังได้เรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์โดยผู้รับทุนจะต้องทำงานในกลุ่มวิจัยต่างๆของมหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยดังนี้
อัตราจ้างงานภาคการศึกษาละ 20,000 บาท

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล นับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา โดยให้ผู้กู้เริ่มใช้คืนต่อเมื่อมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงตัวได้ การให้ทุนการศึกษาพิจารณาจากรายได้ของครอบครัวเป็นหลัก ดังนี้
ทุนการศึกษาละ 70,000 บาท ต่อปีการศึกษา (หรือตามเงื่อนไขแต่ละหลักสูตร)
ค่าครองชีพเดือนละ 2,200 บาท (ตามประสงค์ของผู้กู้)

ที่มาของข้อมูลและการติดต่อสอบถาม
กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
02-4708107 , 02-4708098
financial.aid@mail.kmutt.ac.th
www.facebook.com/financialaidkmutt

Comments