กว่า1,000ทุน!!ระดับปริญญาตรี-เอก

UploadImage
 
เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คึกคักเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญา ซึ่งก็หมายความว่ามีให้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมีให้ชุดใหญ่ ส่วนจะเหมาะกับท่านใดเข้าไปติดตามกันครับ...

ทุนอาจารย์รุ่นใหม่-สกอ.ให้พัฒนาศักยภาพงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศการรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ  ความกระตือรือร้นทางวิชาการ  และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/144806

สกว.ให้ทุนพัฒนานักวิจัยปีงบประมาณ 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ สกว. จึงได้จัดให้มี “ทุนพัฒนานักวิจัย” เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นกลางที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนมากเพียงพอ และอุทิศเวลาและทุ่มเทสติปัญญาให้แก่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2559 สกว. เห็นควรเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย โดยเปิดรับผู้เสนอโครงการที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทยทั้งที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย 
 
อนึ่ง จากข้อมูลการรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านมาพบว่า มีจำนวนผู้สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่จำนวนทุนที่ สกว. สามารถให้การสนับสนุนได้ มีจำนวนจำกัด เป็นผลให้มีโครงการที่มีคุณภาพดีจำนวนไม่น้อย ไม่ได้รับการสนับสนุนและเสียโอกาสที่จะพัฒนานักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานของตนเอง ในปีงบประมาณ 2559 สกว. จึงขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยจะได้เสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/144804

สพฐ.ให้60ทุนครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน 

โดยสพฐ.สนัลสนุนงบประมาณเพื่อเป็นทุนการศึกษาเฉาพะค่าลงทะเบียน คนละ 280,000 บาท ปีการศึกษาละ 140,000 บาท

ครูผู้สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ทางอีเมล์ spkobec@gmail.com

โทรศัพท์ 0 2288 5635

ข้อมูลทุนการศึกษา
https://blog.eduzones.com/magazine/144800

เปิดรับ150ทุนไทย – นิวซีแลนด์ ไปทำงานพร้อมท่องเที่ยว
โครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์ เปิดรับสมัคร 1 ก.ค.นี้ โดยปีนี้มอบโควตาให้เยาวชนไทยไปทำงานพร้อมท่องเที่ยวที่ประเทศนิวซีแลนด์จำนวน 150 คน

คุณสมบัติ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-มีสัญชาติไทย
-
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย)
-
ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
-
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
-
มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
-
มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จำนวน 7,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
-มีความประพฤติและสุขภาพดี
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/144737

600ทุนทำงาน-ท่องเที่ยวออสเตรเลียเปิดระบบรับ1ก.ค.นี้
โครงการ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย เปิดรับเยาวชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนการศึกษาไปทำงานพร้อมท่องเที่ยวในประเทศออสเตรเลีย โดยในปี 2558 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ออกใบรับรองให้จำนวน 600 คน
 
คุณสมบัติ        
ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
 1. -มีสัญชาติไทย
  -มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย)
  -สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  -มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
  -ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
  -มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง)  จำนวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
  -มีความประพฤติและสุขภาพดี
  อ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/144734
เกาหลีใต้ให้ทุนคนเก่งศิลปะไปเรียนที่Korea National University of Art
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านศิลปะ Korea National University of Art  กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มอบทุนการศึกษา 2016 Art Major Scholarship ให้แก่นักศึกษาเอเชียที่มีความสามารถทางศิลปะต้องการเข้าเรียนระดับปริญญาโท 

ทุนนี้สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬาของเกาหลี  

สามารถสมัครได้จนถึง 31 กรกฎาคม 2558  

ข้อมูลการรับสมัครทุนการศึกษาอ่านต่อที่ https://blog.eduzones.com/magazine/144706

ทุนHarvard-Yenchingให้อาจารย์-นักศึกษาทำวิจัยในสหรัฐ
Harvard-Yenching Institute (HYI) สหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครทุน Harvard-Yenching Institute Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2016-2017 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. Visiting Scholars Program: สำหรับอาจารย์ สาขา Humanities หรือ Social Sciences ซึ่งมีประสบการณ์การสอนหรือวิจัยไม่ต่ำกว่า 2 ปี เพื่อทำวิจัยเป็นเวลา 10 เดือน ณ Harvard University หรือมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในสาขา Anthropology, Archaeology, History (including art history, economic history and legal history), Linguistics, Literature, Philosophy, Politics, Religion และ Sociology
This program offers faculty members in the humanities and social sciences the opportunity to undertake 10 months of study and research at Harvard University and/or other appropriate universities. Approximately 10 to 15 applicants are chosen each year as researchers at the Harvard-Yenching Institute, and have access to the Harvard University libraries and facilities. Scholars are provided with living expenses while at the Institute. Applicants and university/academy administrators will be notified of selection results in mid-February, 2016. The selection criteria include English proficiency, academic training (including PhD degree in most cases), quality and originality of the research proposal, demonstrated depth of subject knowledge, and feasibility of conducting the research at Harvard University and/or other major universities in the United States. Selected scholars work with faculty at Harvard and/or other appropriate universities, and are required to make at least one public presentation in English on their proposed research project during their stay at the Institute.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.harvard-yenching.org/visiting-scholars-program
Coverage of the Scholarship
• Round trip economy class airfare; 
• A stipend of US $5,800.00 per month (for 2015-16) for the period of residence in Cambridge, Massachusetts (for 10 months); 
• Health Insurance up to the amount of $4500; 
• Funding (up to $1,000) for hiring a research Assistant or an editor within the 10-month research stay; 
• Funding (up to $1,000) for participation in two academic conferences in North America.        

2. Visiting Fellows Program: สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอกหรืออาจารย์รุ่นเยาว์ เพื่อไปทำ dissertation research ณ Graduate School of Arts and Sciences, Harvard University เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา ในสาขา Anthropology, Archaeology, History (including art history, economic history and legal history), Linguistics, Literature, Philosophy, Politics, Religion และ Sociology 
หมายเหตุ อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วไม่สามารถสมัครทุนนี้ได้

This program provides advanced Ph.D. candidates (graduate students and junior faculty members) an opportunity to do dissertation research at Harvard University for three semesters, with access to Harvard University libraries and facilities. Fellows are also affiliated with the Graduate School of Arts and Sciences of Harvard University, and provided with living expenses while at the Institute. All applicants and university/academy administrators will be notified of selection results in mid-February, 2016. In our selection process, preference is given to advanced Ph.D. candidates working in East Asian Studies, especially with a comparative focus. The selection criteria include academic training, quality and originality of the research proposal, depth of subject knowledge and feasibility of conducting the research at Harvard University. Selected fellows study under the supervision of faculty at Harvard or other appropriate university, and participate in a weekly dissertation workshop and contribute two book reviews to the Harvard-Yenching Institute website. Please note that junior faculty members who have already obtained a doctorate are NOT eligible for this program.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.harvard-yenching.org/visiting-fellows-program
Coverage of the Scholarship
• Round trip economy class airfare; 
• Payment of the Harvard University Visiting Fellows fee; 
• A stipend adequate for a single fellow (for 2015-16, the monthly stipend is approximately $2,700.00); 
• Funding (up to $1,000) for taking an English class or hiring an editor during the research stay); 
• Funding (up to $1,000) for participation in two academic conferences in North America.

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

1. Visiting Scholars Program

2. Visiting Fellows Program

.................................
ข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ http://www.inter.chula.ac.th/inter/Scholarship%20News/HYI%20fellow%2028Aug2015.html
 
ทุนกลุ่มมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มอบให้นศ.ปี2ขึ้นไป
กลุ่มมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ  มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์   (สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)  หรือคณะอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนกำหนด
หลักฐานการสมัคร
1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา/บัตรประชาชน
2. สําเนาผลการเรียนภาคเรียนลาสุด
3. หนังสือรับรองรายไดของ บิดา-มารดา หรือผูปกครอง
มูลค่าทุน
ทุนที่มอบให้ จะได้รับทุนละ 20,000 บ.
นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1.ศึกษาในระดับ ป.ตรีชั้นปที่2 ขึ้นไป
- คณะวิศวกรรมศาสตร
- คณะอื่น ๆ ตามที่สถาบันกำหนด
2. เกรดเฉลี่ยสะสม คณะวิศวกรรมศาสตร = 2.50 
 
3. ขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษา

การสมัครรับทุน
นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนได้ที่งานทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยที่นักศึกษาทำการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
...............................
-ขอบคุณภาพประกอบข่าวจาก http://cfbgiving.com/
 
เปิดรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ไทย-ออสเตรีย
ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรีย ASEAN-European Academic University Network: ASEA UNINET) ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2558
 
สาขาวิชาที่รับสมัคร ทุกสาขาวิชา
 
ระยะเวลารับทุน 1 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2558- กันยายน 2559) (โดยควรเริ่มปฏิบัติงาน ณ ประเทศออสเตรียในวันที่ 1 ของเดือนและสิ้นสุดการปฏิบัติงานไม่เกินวันที่ 30/31 ของเดือน)
         
คุณสมบัติผู้สมัคร

         
1. เป็นบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-European Academic University Network: ASEA UNINET) และได้รับการเสนอชื่อให้สมัครรับทุน
         
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และหากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะต้องกลับมาปฏิบัติกงานที่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี ในวันที่ปิดรับสมัคร
         
3. เป็นผู้ปฏิบัติงานในสาขาที่สมัคร
         
4. สามารถพูและเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้เป็นอย่างดี
         
5. ต้องมีประสบการณ์และผลงานในการทำวิจัยมาแล้วพอสมควร (หากมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน International journal จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
         
6. ผู้สมัครที่ไม่เคยรับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทย-ออสเตรียในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับแรกและผู้เคยได้รับทุนในปีที่ผ่านมาจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับรองลงไป
         
7. ผู้สมัครที่เป็นคู่สมรสไม่สามารถสมัครรับทุนได้ในปีเดียวกัน
         
เงื่อนไข
         
1. ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญาเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับฝ่ายออสเตรีย หากแจ้งสละสิทธิ์การรับทุนกระชั้นชิด (น้อยกว่า 60 วันก่อนไปศึกษา/วิจัย)
         
2. ผู้ได้รับทุนต้องเขียนรายงานการวิจัยเป็นภาษอังกฤษ โดยให้ host professor ลงนามรับรองและนำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 1 เดือน หลังจากหลับจากออสเตรีย
         
สำหรับสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET ให้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยขอให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อจัดทำเอกสารประกอบการสมัครเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
         
1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
         
2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
         
3. หนังสือตอบรับ (Acceptance Letter) อย่างเป็นทางการเพื่อให้ทำวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาเจ้าภาพในออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET 
         
4. จดหมายรับรอง (Letter of recommandation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
         
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
         
สมัครภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น.
 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร 
         
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดทุนได้ที่เว็บไซต์ www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ "Anouncements"
 
ทุนรัฐบาลออสเตรียTechnology Grants มอบให้นศ.ไทย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2558

ทุนนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น

1) ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship)
2) ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research) 

เอกสารประกอบการสมัครรับทุน
1. หนังสือเสนอชื่อผู้สมัครจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ลงนามโดยอธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ (สำหรับบุคลากรของสถาบัน)
2. ใบสมัครรับทุนที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว
3. หนังสือตอบรับ (Acceptance letter) อย่างเป็นทางการเพื่อทำวิจัยจากสถาบันอุดมศีกษาเจ้าภาพในออสเตรีย 
4. จดหมายแนะนำผู้สมัคร (Letter of recommendation) จากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
5. สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Transcript of record) ทุกระดับที่สำเร็จการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
6. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาเยอรมัน ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันภาษาที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งเทียบเท่าผลการทดสอบ TOEFL 550 หรือ IELTS 6.5 โดยผลคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558(สำหรับผู้สมัครทุนปริญญาเอก)
*กรุณาดูรายละเอียดทุนแต่ละประเภทในประกาศทุน

การรับสมัคร
1. บุคคลทั่วไป: สมัครโดยตรงกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. บุคคลากรของสถาบันอุดมศึกษา: สมัครผ่านสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด เพื่อสถาบันต้นสังกัดจะได้ทำหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครและส่งเอกสารผู้สมัครในนามของสถาบันมายังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมดเขตรับสมัคร
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะปิดรับสมัครรับทุนดังกล่าวในวันที่ 29 กรกฏาคม 2558 โดยจะถือเอาวันที่ที่สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (หน่วยงานรับสมัครทุน) ลงตราประทับรับเอกสารการสมัครรับทุนเป็นสำคัญ และไม่รับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์และทางโทรสาร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โทรศัพท์ 0 2610 5463 หรือที่ E-mail: knbhorn@mua.go.th 
website: http://www.inter.mua.go.th  หัวข้อ “Announcements”

 


มช.มอบทุนเรียนต่อป.เอกในประเทศ-ต่างประเทศ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ นักวิจัย และสำหรับบุคคลภายนอก

ข้อมูลทุนการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ http://hrmd.oop.cmu.ac.th/?p=1271
ภาพจากwww.cmu.ac.th
JSPS มอบทุนวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น3ประเภท
                             
องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น (JSPS) เปิดรับสมัครทุน 3 ประเภท

1. ทุน JSPS RONPAKU ( วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก )
RONPAKU (Dissertation PhD) Program (FY2016)
รายละเอียด:
http://jsps-th.org/jsps_th/2015/05/14/1408/

2.ทุนวิจัยเพื่อเชิญไปทำวิจัย ในประเทศญี่ปุ่นสำหรับปี 2016
Invitation Fellowships for Research in Japan (For FY 2016)
รายละเอียด:
http://jsps-th.org/jsps_th/2015/05/14/1379/

3.ทุน JSPS หลังจบปริญญาเอก สำหรับนักวิจัยชาวต่างประเทศ 
JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers (For FY 2016)
รายละเอียด:
http://jsps-th.org/jsps_th/2015/05/14/1372/

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
JSPS Bangkok office
Tel : 02-661-6533 หรือ http://jsps-th.org/jsps_th/contact/

...................................
ข้อมูลจาก -องค์กรสนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น JASSO
https://www.facebook.com/JASSO.Thailand?fref=nf
ภาพจาก-https://www.facebook.com/pages/JSPS-Bangkok-Office/1422276584652856

ทุนRESEARCHER LINKS WORKSHOP 2015/16
บริติช เคานซิล-สกว.มอบให้นักวิจัยไทย-สหราชอาณาจักร

บริติช เคานซิลร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ Researcher Links ปีค.ศ. 2015/16

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 (เวลา 22.00 น.) 

โครงการ RESEARCHER LINKS เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งจากสหราชอาณาจักรและจากป

Comments