กว่า1,000ทุน!!ระดับปริญญาตรี-เอก

UploadImage
 
เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คึกคักเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญา ซึ่งก็หมายความว่ามีให้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โทและเอกยันหลังปริญญาเอก ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมีให้ชุดใหญ่ ส่วนจะเหมาะกับท่านใดเข้าไปติดตามกันครับ...

ทุนอาจารย์รุ่นใหม่-สกอ.ให้พัฒนาศักยภาพงานวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศการรับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ  ความกระตือรือร้นทางวิชาการ  และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
    
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/144806

สกว.ให้ทุนพัฒนานักวิจัยปีงบประมาณ 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ สกว. จึงได้จัดให้มี “ทุนพัฒนานักวิจัย” เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นกลางที่มีความรู้ความสามารถให้มีจำนวนมากเพียงพอ และอุทิศเวลาและทุ่มเทสติปัญญาให้แก่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 

ในปีงบประมาณ 2559 สกว. เห็นควรเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนานักวิจัย โดยเปิดรับผู้เสนอโครงการที่มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และทำงานประจำสังกัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานในประเทศไทยทั้งที่เป็นอาจารย์และนักวิจัย 
 
อนึ่ง จากข้อมูลการรับข้อเสนอโครงการที่ผ่านมาพบว่า มีจำนวนผู้สมัครขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  แต่จำนวนทุนที่ สกว. สามารถให้การสนับสนุนได้ มีจำนวนจำกัด เป็นผลให้มีโครงการที่มีคุณภาพดีจำนวนไม่น้อย ไม่ได้รับการสนับสนุนและเสียโอกาสที่จะพัฒนานักวิจัยอาชีพที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสถาบันหรือหน่วยงานของตนเอง ในปีงบประมาณ 2559 สกว. จึงขอความร่วมมือจากสถาบันต้นสังกัดในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายละครึ่งหนึ่งของงบประมาณโครงการ  ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้โครงการวิจัยที่มีคุณภาพดีได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ โดยจะได้เสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินข้อเสนอโครงการให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง
อ่านต่อที่ 
https://blog.eduzones.com/magazine/144804

สพฐ.ให้60ทุนครูดนตรีเรียนต่อปริญญาโท
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสพฐ. กำหนดโครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ จำนวน 60 คน